บรรทัดฐานที่เป็นสากล

Daily News Thailand - - การเมือง -

จุดแข็งที่นับเป็นผลงานสา�คัญของรัฐบาล พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ การจัดระเบียบสังคม จะ เห็นว่าหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต สามารถขจัดและป้องกันความ ขัดแย้ง ช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทว่า กระบวนการจัดระเบียบสังคมนั้นจะเห็นผลสัมฤทธิ์ได้ เนื่อง เพราะเกิดการปฏิบัติตามบรรทัดฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ มีสถานภาพ ชัดเจน การแสดงบทบาทเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีข้อก�าหนด กระบวนการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ สมาชิกในสังคมให้การยอมรับ

กรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่าใช้จ่ายการเดินทางไป

ประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน-สหรัฐอเมริกา อย่างไม่เป็นทางการ แม้ จะได้รับคา�ชี้แจงจากนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รวมทั้งคา�ยืนยันของ พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ว่า การใช้จ่ายงบประมาณเป็น ไปอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามระเบียบราชการและข้อบังคับของคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ ประเทศชาติและภูมิภาค กระนั้นสังคมอาจยังกังขาถึง ความเหมาะสม โดยเฉพาะการปกปิดรายชื่อผู้ร่วมคณะอ้างเรื่องความ มั่นคง ซึ่งเป็นแขกวีไอพีหรือไม่ ยิ่งทา�ให้เสียงครหาดังตามมา

การสร้างบรรทัดฐานทางสังคมอันเป็นแบบแผน กฎ

เกณฑ์ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติตาม หรือห้ามมิให้ปฏิบัติ ของคนในสังคม หรือผู้ด า� รงต า� แหน่งทางการเมืองและข้าราชการ เป็น ประเด็นสา�คัญที่ต้องมีความชัดเจนและความแน่นอน จะเห็นว่าหลาย ประเด็นที่เกิดขึ้นกับ “คนใกล้ตัว” ของรัฐบาล และพล.อ.ประยุทธ์ ล้วนเป็นประเด็นสุ่มเสี่ยง แม้ไม่มีข้อห้ามหรือมีข้อก�าหนดแต่ ไม่ครอบคลุมถึง เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในแง่คุณธรรม จริยธรรมของตัวบุคคลแล้ว ก็อาจเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของผู้คน ในสังคมยิ่ง

เราเห็นว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความสา�คัญ

กับการปฏิรูป ท�าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขจัดปมขัดแย้ง หรือ สิ่งที่ไม่ดี ไม่เหมาะในอดีต ให้ดี ให้เหมาะในวันนี้และวันข้างหน้า ให้เกิดความชัดเจน แน่นอน จึงควรมอบหมายให้องค์กรเกี่ยว ข้องก�าหนดหลักและแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่เป็นสากล เป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะขนาดเป็นรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษ ยังถูก “จับผิด” เช่นนี้ ในอนาคตมีรัฐบาลที่มาจากนักการเมือง เลียนแบบเอาอย่าง อาจบ่มเพาะความขัดแย้งกลับมาใหม่ แม้การ ยกเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นบรรทัดฐานถือปฏิบัติตาม มิใช่ยกขึ้นกล่าว อ้างตามใจ หากต้องพิจารณาภายใต้ข้อจ�ากัดว่ากรณีที่เกิดนั้น มีข้อ เท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกับกรณีที่ยกขึ้นเป็นบรรทัดฐาน หรือไม่.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.