สปส.ยอมคนพิการรักษาฟรี

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นพ.สุรเดช วลีอิทธิ กุล เลขาธิการสา�นักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุม หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง การให้บริการสาธารณสุขส�าหรับคนพิการร่วม กันว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันว่า คนพิการ ในระบบประกันสังคม จะได้รับสิทธิด้าน สาธารณสุขตามสิทธิบัตรทองทุกประการ ขณะ นี้ สปส.กา�ลังอยู่ในระหว่างการเตรียมโอนย้าย ข้อมูลผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน ที่มีอยู่ ประมาณ 28,000 คน ไปให้ส�านักงานหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. พร้อม ทั้งท�าหนังสือแจ้งไปยังสถานประกอบการให้ แจ้งผู้พิการได้ทราบว่า สามารถไปใช้สิทธิบัตร ทองเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ ที่ผู้ประกันตนสังกัด หรือในโรงพยาบาล (รพ.) ของรัฐทุกแห่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.เป็นต้นไป ทั้งนี้ประโยชน์ที่คนพิการในระบบประกันสังคม จะได้รับหลังได้รับสิทธิบัตรทอง ได้แก่ รักษา โรคฟรีไม่จ �ากัดวงเงินต่อเดือน ซึ่งจะมี ประโยชน์มากกับผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่าย สูง และต้องรักษาต่อเนื่อง ที่ส�าคัญไม่ต้อง ผูกขาดรพ.บัตรประกันสังคม สามารถเปลี่ยน ที่รักษาได้ตามความต้องการ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.