อยู่ระหว่างปรับปรุง

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

บริเวณถนนโรคัลโรดหลังจากที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง สายสีแดงด�าเนินการก่อสร้างใกล้เสร็จได้มีการปรับปรุง ถนนเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง แต่ก็ยังพบว่า ช่วงฝนตกยังมีน้ �าท่วมขังเป็นประจ�าแบบนี้คงต้อง ปรับปรุงท่อระบายนา้�ด้วยเพื่อป้องกันปัญหาซ า้� ซาก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.