Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิ่ง ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ มนุษย์สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ โยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน นา้� ป่าไม้ ทุ่งหญ้า งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และกา�ลัง แรงงานมนุษย์ ซึ่งทั้งสอง สิ่งจ�าเป็นต้องมีการจัดการ คือ การดาเนินงานอย่างมี� ม ประสิทธิภาพต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ และให้ประโยชน์ ชน์ ต่อมนุษย์ ทั้งในด้านการจัดหา หา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การ ใช้อย่างประหยัด รวมทั้งการสงวนงวน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ตินั้น สามารถให้ผลได้อย่างยาวนานนาน เหมือนอย่างเช่น เทศบาลต �า บลเขตรอุดม ศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีการจัดการ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ซึ่งล่าสุด เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้จัดโครงการขึ้น ที่อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตา�บลเขตรอุดมศักดิ์ โดยมี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีต �า บลเขตรอุดมศักดิ์ เป็น ประธานเปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ กิจกรรม แกนน�าชุมชนต้นแบบ ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม โดยมี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ราชการ แกนน�าของประชาชนในชุมชน 13 ชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเปิดโครงการ และรับฟังบรรยาย

นายสมบรณ์ นายสมบูรณ์ ชมพาลี ชุมพาลี ปลัดเทศ บาลฯกล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวง มหาดไทย ขอให้จังหวัด อ า� เภอ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดา�เนินการตาม แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยให้ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน และภาคเอกชน จัด กิจกรรม การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลฯ จึงได้จัดทา�กิจกรรม “แกนนำาชุมชน ต้นแบบ”ต้น ขึ้น โดยมีกิจกรรม ประกอบ ด้วยด้ การอบรมให้ความรู้เรื่อง ทิศทางการ จัดการขยะในเทศบาลจ จุดประกาย ปลูกจิตสา�นกึ ให้มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมกลุ่ม เพิ่มศักยภาพในการ จัดการขยะมูลฝอยจัดการ ขยะอันตราย และลดราย จ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนจ่ายเพิ่ม และระดมความ คิดพิชิตสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน นายไพโรจน์ นายกเทศมนตรีต �า บล เขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน และยัง ไม่มีวิธีการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ จนก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ ชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัด ท� �าแผนปฏิบัติการป ิ ั ิ “ประเทศไทยไร้ ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ1 ปี โดยการใช้หลัก 3 R คือ ใช้น้อย ใช้ ซ้�า และน�ากลับมา ใช้ใหม่ โดยมีเป้า หมายเพื่อลดปริมาณ ขยะมูลฝอย ในภาพ รวมของประเทศลด ลงร้อยละ้ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด และบรรลุเป้าหมาย ต้องมุ่งเน้นให้ เกิดการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง ในระดับครัวป เรือนและชุมชน ก่อนออกสู่แหล่งก �าจัด โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย และส่งเสริมให้เกิดการนากลับมาใช้� ประโยชน์ต่อไป

การจัดการขยะอย่างมีระบบ จะ สามารถลดปัญหาการล้นเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกิดจากการคัดแยก ให้น�ากลับมาใช้ซ้�า ได้อย่างมีคุณค่า เกิดการปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งที่เสื่อมโทรมให้คืนสภาพก่อนน�าไปใช้ เพื่อให้ระบบสิ่งแวดล้อมดีขึ้น.

ไพโรจน์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.