มอบรางวัลเครือข่ายเยาวชน และสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำาริ

Daily News Thailand - - เกษตร -

ณ อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำาริ สำานักงาน กปร. กรุงเทพ มหานคร นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้มอบรางวัลการประกวด “เยาวชนอาสา สืบสานพระราชดำาริ” จากเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระ ราชดำาริ รุ่นที่ 6 ประจำาปี 2559 จำานวน 8 ทีม ประสานงานโครงการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำานักงาน กปร. เยาวชนและ คณาจารย์ รวมทั้งสิ้น 120 คน ร่วมรับฟัง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.