สูบน้ำาลุ่มน้ำาแม่กลองเติม 7 สระ

Daily News Thailand - - เกษตร -

ดร.สมเกียรติ ประจำาวงษ์ รอง อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรม ชลประทานได้แก้ไขปัญหาน้ำาในพื้นที่ อำาเภอหนองปรือ อ.บ่อพลอย อ.ห้วย กระเจา และ อ.เลาขวัญ ในเขตจังหวัด กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย แล้งอยู่ในระดับปานกลาง-สูง เนื่องจากมี สภาพภูมิประเทศอยู่บนสันเขาใกล้กับเส้น แบ่งสันปันน้ำา ไม่มีแหล่งเก็บน้ำา รวมทั้งยัง ไม่มีแหล่งน้ำาตามธรรมชาติ จนได้ชื่อว่า “อีสานเมืองกาญจน์”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.