ทริปหรูทัวร์ฮาวายวาระร้อนท็อปบู๊ต

Daily News Thailand - - การเมือง -

“ทริปหรู “มือดี” “บิ๊กป้อม” “คงชีพ ตันตระวำณิชย์” “พิศิษฐ์ ลีลำวชิโรภำส” จำกนั้นก็มีมำตรกำรเอำคืน เบรก กระแสโลกโซเชียล โดย 2 ผอ.ฝ่ำยรำย กำร และฝ่ำยรำยกำรช่อง 5 บุกร้องกอง บังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำ ควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง เทคโนโลยี (บก.ปอท.) ขอให้ตรวจ สอบข้อเท็จจริง กรณีเพจเฟซบุ๊ก รำยหนึ่ง เผยแพร่ชื่อผู้โดยสำร ที่ มีชื่อผู้ประกำศข่ำวร่วมเดินทำง ไปกับคณะ ’บิ๊กป้อม“ทั้งที่ไม่ เป็นควำมจริง เรื่องร้อน ๆ จะจบลงเช่น เร็ว ๆ นี้ได้รู้พร้อมกัน!.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.