สปท.จ่อแถลงผลงาน 1 ปี

Daily News Thailand - - การเมือง -

ไทย บ้ำนทรง

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่รัฐสภา นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจาคณะ� กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศ (วิปสปท.) แถลงว่า เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา ถือว่า สปท.ได้ดา�เนินงานมาครบ 1 ปี ดังนั้นจะได้มีการเตรียมจัดเวทีแถลงข่าว เกี่ยวกับผลงานต่าง ๆ ร่วมกับแม่นา้� 4 สาย เชื่อ ว่า การจัดเวทีครบรอบ 1 ปี จะเป็นประโยชน์ ต่อสปท. และประชาชนที่จะได้รับทราบผลการ ดา�เนินงานของสปท. แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการ ก�าหนดวันเวลาที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะจัด ภายในเดือนต.ค.นี้ ส่วนการประชุมสปท.ใน สัปดาห์หน้า จะประชุม1 วัน คือ ในวันที่ 10 ต.ค. มีวาระการพิจารณา 2 เรื่อง คือ 1.เรื่อง “การ ปฏิรูประบบการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ ประชาชน” ของคณะกรรมาธิการฯด้านเศรษฐกิจ และ2.เรื่อง “การจัดทา�เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม แห่งชาติ” ของคณะกรรมาธิการฯด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะด้านการกา�กับดูแลองค์กร และความ รับผิดชอบต่อสังคม.

“เสี่ยสิระ” ประธำน บริษัท บ้ำนทรงไทย แจ้งวัฒนะ จ �ำกัด ป้ำยรถ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.