คนชั่ว-ใช้ข้อมูลเท็จ;

Daily News Thailand - - การเมือง -

พอ “กลุ่มอำ�นำจเก่ำ” คำ�นึงถึงข้อเท็จจริง มุ่งแค่ทำ�ลำยเป้ำหมำย โดยไม่ได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.