เปิดสำานวนเสียบบัตรแทนกัน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ก�รประชุมสภ�นติิบัญญัติแห่งช�ต ิ น�ยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธ�น (สนช.) สนช. เปิดสำ�นวนถอดถอน น�ยนริศร ทองธิร�ช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ออกจ�กตำ�แหน่ง

น.ส.สุภ� ปิยะจิตติ กรรมก�ร ป.ป.ช. ก�รที่น�ยนริศร อ้�งว่�มบัีตร หล�ยใบเพร�ะทำ�บตัรสำ�รองไว้ แต่จ�กก�รตรวจสอบจ�กกลุ่มง�นบริห�รทั่วไป สำ�นกัง�น ก�รประชุม

ต�มม�ตร�6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ� จักรไทย (ฉบับชั่วคร�ว) พ.ศ. 2557 ประกอบม�ตร� 64 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกัน และปร�บปร�มก�รทุจริต พ.ศ. 2542

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.