ยันของเก๊

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

“บิ๊กป้อม” นำ�ทีมไปฮ�ว�ย ยันโปร่งใสตรวจ สอบได้ ใช้ม�ตรฐ�นเดียวกันทุกรัฐบ�ล ด้�น “ผู้ บริห�รก�รบินไทย” ยันเอกส�รร�ยชื่อที่เพจเผย แพร่เป็นเท็จ ห�กพบปล่อยจ�กพนักง�น เตรียม เอ�ผดิท�งวินัย ค�ด 2 เดือนรู้ผลตัวเลขค่�ใช้ จ่�ย “ปณิธ�น” แจงมะกันขอให้หอบคณะ ทำ�ง�นชุดใหญ่บินฮ�ว�ย หวังฟังคว�มชัดเจน ทุกเรื่อง เผยสหรัฐ งง ทริปฮ�ว�ย เป็นปมร้อน ในไทย ด้�น “บินไทย” ดอดแจ้งคว�ม ปอท. หลังเพจดังโพสต์ร�ยชื่อเป็นเท็จ ส่วน “อสส.” ยันไม่มีผู้มีอำ�น�จกดดัน ให้สั่งย้�ย “ปรเมศวร์” รอง อธ.อัยก�ร ชี้เป็นขั้นตอนก�รตรวจสอบ เบื้องต้น “เพื่อไทย” ขอ “บิ๊กตู่” ใจกว้�ง เหน็บ ใช้ ม.44 สั่งห้�มทุกหน่วยง�น รับคำ�รอ้งของ เรืองไกร ด้�น “ทักษิณ” ออกโรงเย้ย คสช. เชื่อ แก้ปัญห�ไม่ได้ ยิ่งเดินยิ่งเป็นวัวพันหลัก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.