น้ำ�ท ว่ม

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

30 ไร่ต่อครัวเรือนเข้� ครม. 11 ต.ค.นี้ รวมถึง ให้กรมชลฯ จัดซื้อพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้�พระย� ท �ำ แก้มลิง ขณะ ทล. ยังเฝ้�ระวังน้ำ�ท ว่ ม-ดิน สไลด์ ต่อเนื่องทั่วประเทศ ปภ. ร�ยง�น 14 จว. ทั่วไทย เหนือ–อีส�น–กล�ง ประสบอุทกภัย หนัก ก�ญจนบุรี-สุพรรณบุรี-อยุธย� อ่วม หล�ยพื้นที่น้ำ�ทวมเร็ว่ ช�วบ้�นย้�ยของขึ้นที่ สูงไม่ทัน เร่งให้คว�มช่วยเหลือ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.