‘ผัก-ผลไม้’

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เผยน้ำ�ปล�แท้ตกม�ตรฐ�น27.6% น้ำ�ปล�ผสม ไม่ได้ม�ตรฐ�น 46.06% เหตุเพร�ะมีปริม�ณ ไนโตรเจนต่ำ� กลูต�มิกสูงหรือต่ำ�กว่�เกณฑ์ แถมพบเติมผงชูรส วัตถุกันเสีย ขณะเดียวกัน “ไทยแพน” ตรวจซ้ำ�ผกั ผลไม้ หน้�ฝนทั้งที่ มีตร�รับรองม�ตรฐ�น และไม่มี พบส�รเคมี ตกค้�ง 56% แถมเจอส�รต้องห้�มใช้ในไทย 6 ตัว ปนเปื้อนสูง 18.4% ระบุที่ว�งข�ยในห้�ง ดังเจอส�รเคมีม�กสุด 70% ตล�ดค้�สง่ 3 แห่ง ภ�คกล�ง 54.2%

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.