ใช้หญ้าแฝกเป็นพืชคลุมดิน แปลงปลูกมะม่วงหิมพานต์เพื่อเก็บยอด

Daily News Thailand - - เกษตร -

สมอน ธงโทน นางสาวจันทนี โจมกลาง

นาย อัครพนธ์ ธำารงวัฒนากูร นายสุรพล เจริญรัตน์ นาย

เกษตรวันนี้ประจำาฉบับวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559..... นางวลัยภรณ์ ชัยฤทธิไชย สุธี มากบุญ

นาย สิทธิสาร ศรีชุมพวง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.