บ้านเกาะเตียบอนุรักษ์สัตว์น้ำ

Daily News Thailand - - เกษตร -

ปัจจุบันปริมาณสัตว์น้ำาในแหล่งน้ำา ธรรมชาติ ทั้งจืดและเค็มลดลง อันเป็นผล มาจากการผันแปรของภูมิอากาศ มีการทำา ประมงด้วยการนำาเทคโนโลยีมาพัฒนา เครื่องมือประมงให้สามารถจับสัตว์น้ำาใน ปริมาณที่มาก เพื่อให้เพียงพอกับจำานวน ประชากรที่เพิ่มขึ้น

จากการลดลงของจำานวนสัตว์นำ้า ทำาให้เกิดข้อจำากัดในการจับสัตว์นำ้ามากขึ้น โดยเฉพาะประมงพื้นบ้าน ซึ่งทำาการประมง จากเครื่องมือที่ประดิษฐ์จากมือล้วน ๆ โดย ไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง จาก สถานการณ์นี้เอง ที่ทำาให้เกิดการตื่นตัวในการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์นำ้ามากขึ้น อย่างเช่น บ้านเกาะเตียบ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ชุมชน 60 ครัวเรือน ที่ร่วมตัวกันอย่างเหนียว แน่นในการอนุรักษ์สัตว์

นายดำา ชัยวิสิทธิ์ ประธานกลุ่ม โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดย ชุมชนแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่อง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.