ฉลาจักกน่ารยารู้ก่นอยนนซื้ต์อรถ

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

รถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุค สมัย ยังคงเป็นพาหนะที่ใครหลาย ๆ คน เลือกเป็นพาหนะคู่กาย เนื่องจากมีความ สะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มี การจราจรหนาแน่น จากจำานวนยอดการจด ทะเบียนรถจักรยานยนต์ในแต่ละปีที่มีไม่ ต่ำากว่าสิบล้านคันต่อปี และจากสถิติการเกิด อุบัติเหตุ ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ “รถจักรยานยนต์”

สำาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่จัดทำา ฉลากตามที่ประกาศกำาหนดก็จะมีโทษตาม กฎหมาย แบ่งเป็นกรณีที่ผู้ขายสินค้าโดยไม่มี ฉลากหรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ต้อง ระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่ เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.