เลื่อนอ่านฎีกาเจ๋ง ดอกจิก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

บังคับบัญชำพร้อมแถลงผลกำรระดมก�ำลัง กวำดล้ำงจับกุมผู้ต้องหำควำมผิดเกี่ยวกับ อำวุธปืน 4 รำย ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 3 รำย และควำมผิดข้อหำยักยอกทรัพย์ 2 รำย พร้อมของกลำงอำวุธปืน 7 กระบอก กระสุน ปืน 790 นัด มีด 1 ฟุต 2 เล่ม ยำบ้ำ 202 เม็ด กัญชำอัดแท่ง 39.0 กรัม ใบกระท่อมสด 1,160 ใบ น้ำ�ต้มกระท่อม 6 ลิตร.

ที่ ห้องพิจำรณำ 909 ศำลอำญำ ถนน รัชดำภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อเวลำ 09.30 น. วันที่ 7 ต.ค. ศำลนัดฟังคำ�พิพำกษำฎีกำ คดีดูหมิ่น สถำบันเบื้องสูง หมำยเลขด�ำ อ.2740/53 ที่ พนักงำนอัยกำรคดีอำญำ 10 เป็นโจทก์ฟ้องนำย ยศวริศ หรือประมวล ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก แนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ หรือ นปช. เป็นจำ�เลย ในควำมผิดตำมประมวล กฎหมำยอำญำมำตรำ 112 จำกกรณีเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2553 ปรำศรัยบนเวทีดูหมิ่นสถำบัน ที่ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร โดยศำลชั้นต้นและ ศำลอุทธรณ์พิพำกษำจำ�คุก 3 ปี และลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำ�คุก 2 ปี โดยไม่รอลงอำญำ แต่ขณะ นี้ยังไม่สำมำรถส่งหมำยนัดจ�ำเลยให้มำฟังค�ำ พิพำกษำได้ จึงให้เลื่อนฟังคำ�พพำิกษำฎีกำออก ไปเป็นวันที่ 15 ธ.ค. เวลำ 09.00 น. คลองหลวงโฮมเพลส ใส่หลังคำรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุรุ่นดีแมคซ์ ทะเบียน ชผ 325 กรุงเทพมหำนคร ได้รับบำดเจ็บ ที่ ซอย 11 หมู่ ที่ 7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.ท.จิรวัฒน์ เปี่ยมปิ่นเศรษฐ สว.สส. ก ำ�ลังชุดสืบสวน และ รถกู้ชีพ รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบ ผู้บำดเจ็บ นำยสำธิต กำเหวำ อำยุ 24 ปี พัก อยู่ห้องเลขที่ 109/68 ชั้น 4 คอนโดฯ ดังกล่ำว นอนคว่ำ�หน้ำร้องโอดโอยอยู่บนหลังคำรถยนต์ กระบะสภำพหลังคำพังยับเยิน ได้รับควำมเสีย หำย จำกกำรสอบสวนผู้เห็นเหตุกำรณ์ทรำบ ว่ำผู้บำดเจ็บเดินวนเวียนหลังห้องพักก่อนจะ โดดลงมำจำกชั้นที่ 4 ทำงเจ้ำหน้ำที่น �ำตัวส่ง รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะสอบ ปำกค ำ�ผู้ได้รับบำดเจ็บอีกครั้งเพื่อหำสำเหตุข้อ เท็จจริงต่อไป. บินนกแอร์มำสอบถำมถึงสำเหตุของปัญหำ ควำมล่ำช้ำในเที่ยวบินต่ำงๆ ซึ่งสำยกำรบินนก แอร์ได้นำ�ขอ้มูลสถิติของกำรทำ�งำนตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย.นี้ มำชี้แจง พบว่ำมีเที่ยวบินให้บริกำร ตำมกำ�หนดเวลำ88 เปอร์เซ็นต์ จำกเที่ยวบินที่ ให้บริกำรประมำณ5,140 เที่ยวบินต่อเดือนซึ่งใน จ�ำนวนนี้มีล่ำช้ำกว่ำก�ำหนดเกิน 15 นำที ประมำณ 12 เปอร์เซ็นต์ สำเหตุมำจำกสภำพ อำกำศเช่น เกิดฝนฟ้ำคะนอง ซึ่งบำงช่วงที่มีฝน ตกหนักจะมีกำรปิดสนำมบินเนื่องจำกทัศนวิสัย ไม่ดี ทำ�ให้เครื่องบินไม่สำมำรถขึ้นลงได้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.