น.1จี้ปรับจร.รับถกสุดยอดเอเชีย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่กองบัญชำกำรตำ�รวจนครบำล(บช.น.) พล.ต.ท.ศำนิตย์ มหถำวร ผบช.น.กล่ำวประชำสัมพันธ์กำรอำ�นวยควำมสะดวกกำรจรำจรกำรจัดประชุมสุดยอดกรอบควำมร่วม มือเอเชีย ตำมที่ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมสุดยอดกรอบควำมร่วมมือเอเชียครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันที่8-10 ต.ค.นี้ โดยจะมีผู้นำ�และผู้แทนระดับสูงจำก33 ประเทศสมำชิกเข้ำร่วมเพื่อรับรองวิสัย ทัศน์ควำมร่วมมือเอเชีย ค.ศ.2030 ปฏิญญำกรุงเทพและเอกสำรประกำศบทบำทของเอเชียในกำร กระตุ้นพลวัตกำรเติบโตผ่ำนกำรเป็นหุ้นส่วนเพื่อควำมเชื่อมโยงซึ่งทำงรัฐบำล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ย้ำ�ถงึควำมสำ�คญัและควำมคำดหวังจำกกำรประชุมสุดยอดฯครั้งนี้ และ สั่งกำรให้สำ�นกังำนตำ�รวจแห่งชำติรับผิดชอบเรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัยและอำ�นวยควำมสะดวก กำรจรำจรนั้นบช.น.ได้จัดเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย และอำ�นวยควำมสะดวก กำรจรำจรกว่ำ 1,000 นำย เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและควำมสะดวกสูงสุดแก่พี่น้องประชำชนจึง ขอประชำสัมพันธ์ให้พี่น้องประชำชนที่ใช้รถใช้ถนนทรำบถึงรำยละเอียดสถำนที่จัดงำนเพื่อหลีกเลี่ยง เส้นทำง ดังนี้

วันอำทิตย์ที่ 9 ต.ค.เวลำ 17.00-19.00 น. และเวลำ 20.30-22.00 น.งำนเลี้ยงรับรองผู้นำ� รฐับำลและคู่สมรส ณ หอประชุมกองทัพเรือ เส้นทำงที่ได้รับผลกระทบคือ ถนนพระรำมที่ 1 (แยก ปทุมวัน–แยกรำชประสงค์) ถนนเพลินจิต(ตลอดทั้งสำย) ถนนสุขุมวิท(แยกใต้ทำงด่วนเพลินจิต– แยกอโศก) ถนนรำชดำ�ร(ิแยกรำชประสงค์–แยกสำรสิน) ถนนเจริญกรุง(แยกสี่พระยำ–แยกเฉลิม พันธ์) ถนนวิทยุ(แยกเพลินจิต–แยกสำรสิน) ถนนพระรำมที่4 (แยกวิทยุ–แยกศำลำแดง) ทำงขึ้น ด่วนเพลินจิต ทำงขึ้นด่วนสีลม ทำงขึ้นด่วนพระรำมที่ 4-2 ทำงขึ้นด่วนถนนจันทน์ บนทำงด่วนขั้น ที่ 2 ทำงลงด่วนยมรำช ทำงลงด่วนอุรุพงษ์ ถนนหลำนหลวง ถนนพระปิ่นเกล้ำ ถนนอรุณอมรินทร์ ขอแนะนำ�ให้ใช้ถนนพระรำมที่ 4 ถนนเพชรบุรี ถนนอิสรภำพ ถนนสุทธำวำส ถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนบรมรำชชนนีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำกำรจรำจร

วันจันทร์ที่ 10 ต.ค.เวลำ 08.00–10.30 น.และเวลำ 17.30-20.00 น. กำรประชุม ACD Summit (ช่วงเช้ำ–ช่วงบ่ำย) ณ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ เส้นทำงที่ได้รับผลกระทบคือ ถนน พระรำมที่1 (แยกปทุมวัน–แยกรำชประสงค์) ถนนเพลินจิต(ตลอดทั้งสำย) ถนนสุขุมวิท (แยกใต้ ทำงด่วนเพลินจิต–แยกอโศก) ถนนรำชดำ�ริ (แยกรำชประสงค์–แยกสำรสิน) ถนนเจริญกรุง(แยก สี่พระยำ–แยกเฉลิมพันธ์) ถนนวิทยุ(แยกเพลินจิต–แยกสำรสิน) ถนนพระรำมที่4(แยกวิทยุ – แยก ศำลำแดง) ทำงขึ้นด่วนเพลินจิต ทำงขึ้นด่วนสีลม ทำงขึ้นด่วนพระรำมที่4-2 ทำงขึ้นด่วนถนนจันทน์ บนทำงด่วนขั้นที่2 ทำงลงด่วนยมรำช ทำงลงด่วนอุรุพงษ์ ถนนสวรรคโลก แยกเสำวนีย์ ถนนศรีอยุธยำ ขอแนะนำ�ให้ใช้ถนนรำชวิถี ถนนเพชรบุรี แยกพงษ์พระรำม ถนนบรรทัดทอง แยกเจริญผล และ ถนนพระรำมที่ 4 เพื่อเลี่ยงปัญหำกำรจรำจร ทั้งนี้สำมำรถสอบถำมเส้นทำงที่สำยด่วน 1197.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.