หนุ่มดิ่งคอนโดใส่รถเจ็บ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 7 ต.ค. ร.ต.อ.ณัฐพล อุด น้อย รอง สว. (สอบสวน) สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี รับแจ้งมีผู้พลัดตกจำกคอนโด ได้รับควำมเห็นชอบจำกชำวโคลอมเบียในกำรลง ประชำมติเมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่ำนมำ และไม่ใช่ สิ่งที่ประธำนำธิบดีซำนโตสต้องกำร อนำคตของ โคลอมเบียตกอยู่ท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนอีก ครั้ง ท่ำมกลำงควำมวิตกกังวลสงครำมกลำงเมือง จะกลับมำเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่

ขณะที่ประชำชนยังไม่ตอบรับข้อตกลง สันติภำพในครั้งนี้ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำเส้นทำง สู่สันติภำพของโคลอมเบียจะถึงจุดจบแล้ว และ ไม่ได้หมำยควำมว่ำชำวโคลอมเบียไม่ต้องกำรให้ สันติภำพเกิดขึ้น แต่คณะกรรมกำรโนเบลนอร์เวย์ มองว่ำ เป็นจุดเริ่มต้นที่ประธำนำธิบดีซำนโตส เชิญผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรสร้ำงสันติภำพใน ครั้งนี้มำหำรือร่วมกันอีกครั้ง พร้อมทั้งหวังเป็น อย่ำงยิ่งว่ำรำงวัลในครั้งนี้ จะเป็นกำ�ลังใจและแรง ผลักดันให้ประธำนำธิบดีซำนโตส และทุกภำค ส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันสร้ำงสันติภำพเพื่อ ประชำชนต่อไป

ทั้งนี้ ประธำนำธิบดีซำนโตส วัย 65 ปี ถือเป็นบุคคลในฐำนะประมุขของรัฐหรือผู้น�ำ รัฐบำลคนที่ 15 ในประวัติศำสตร์ที่ได้รับรำงวัล โนเบลสำขำสันติภำพ โดยประธำนำธิบดีซำน โตส จะได้รับใบประกำศเกียรติคุณ เหรียญรำงวัล โนเบล และเช็คเงินสด8 ล้ำนโครนำสวีเดน(รำว 32.6 ล้ำนบำท) โดยพิธีมอบรำงวัลจะมีขึ้น ภำยในหอประชุมของศำลำว่ำกำรกรุงออสโล ใน วันที่ 10 ธ.ค. นี้ ซึ่งเป็นวันคล้ำยวันถึงแก่กรรม ของนำยอัลเฟรด โนเบล.

เมื่อเวลำ 10.30 น. วันที่ 7 ต.ค. ร.ต.ท.ภำณุ กำฬสินธ์ รอง สว. (สอบสวน) สน.โชคชัย รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเฉี่ยวชนรถ จยย. มีผู้ได้รับบำดเจ็บ ที่ถนนปำกซอยลำดพร้ำว วังหิน72 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ จึงไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.สุพล ค้�ำชู ผกก.สน.โชคชัย และเจ้ำหน้ำที่มูลนิธิกู้ภัยร่วม กตัญญู

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.