กู้ภัยด่วนรีบเสย6ล้อเจ็บ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 7 ต.ค. ร.ต.อ.วัชรพล อ่อน เป็น รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจยย. ชนท้ำยรถบรรทุก หกล้อบนสะพำนทำงด่วนกำญจนำภิเษกใกล้ ทำงลงด่ำนเก็บเงินช้ำงสำมเศียร ต.บำงเมือง มีผู้ได้รับบำดเจ็บจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย เจ้ำหน้ำที่มูลนิธิร่วมกตัญญู พบรถบรรทุกหก ล้อ ทะเบียน 83-4511 นครรำชสีมำ บรรทุก เลือดไหลเต็มใบหน้ำ เจ้ำหน้ำที่ได้ช่วยนำ�ส่ง รพ.เปำโล สมุทรปรำกำร เจ้ำหน้ำที่สันนิษฐำน ว่ำผู้บำดเจ็บได้ขี่ จยย. คันดังกล่ำวมำด้วย ควำมเร็วเพื่อที่จะไปเข้ำเวร โดยไม่ทันได้มอง ว่ำมีรถบรรทุกหกล้อกำ�ลังชะลอควำมเร็วเพื่อ เข้ำซองจึงได้พุ่งชน อย่ำงไรก็ตำมจะได้ทำ�กำร สอบสวนหำข้อเท็จจริงอีกครั้งเพื่อดำ�เนินกำร ต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.