จัดยิ่งใหญ่ชวนร่วมงานวันไข่โลก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่7 ต.ค. นำยเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธำนจัดงำน “วันไข่โลก2559” และประธำน คณะกรรมกำรโครงกำรรณรงค์บริโภคไข่ไก่300 ฟอง เปิดเผยว่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ควำมร่วมมือกับสมำคมผู้ผลิต ผู้ค้ำและส่งออกไข่ไก่ สมำคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมำคมผู้เลี้ยงไก่ ไข่ภำคใต้ เตรียมจัดงำน “วันไข่โลก 2559” วันที่ 14 ต.ค.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศที่ศูนย์กำรค้ำ ฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต และในอีก 37 จังหวัดทั้ง 4 ภำค อำทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น ยะลำ สุรำษฎร์ธำนี เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมั่นใจบริโภคไข่มำกขึ้น “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” และร่วมสร้ำง ประวัติศำสตร์คนไทยกินไข่พร้อมกันทั่วประเทศ

สำ�หรับผู้ที่มำร่วมงำน “วันไข่โลก” จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ ที่ให้ทั้งควำมรู้ และควำม บันเทิง อำทิ กำรแข่งขันหำ “สุดยอดจอมพลังกินไข่” กำรสำธิตทำ�เมนูไข่ กำรจำ�หน่ำยไข่ไก่ใน รำคำพิเศษ และกิจกรรมสันทนำกำรต่ำง ๆ โดยงำนจะเริ่มในช่วงบ่ำยวันที่ 14 ต.ค. และในเวลำ 17.00 น. ทุกคนจะได้ร่วมบันทึกประวัติศำสตร์ “กินไข่ต้ม” 100,000 ฟอง พร้อมกันทั้งประเทศ นำ�โดย พล.อ.ฉัตรชัย สำริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และบุคคลที่มีชื่อ เสียงจ�ำนวนมำก ผู้สนใจร่วมงำนสำมำรถติดตำมรำยละเอียดสถำนที่จัดงำนเพิ่มเติมได้ที่ “facebook ขอไข่”.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.