ตร.พาชี้จุดซ่อนยานรก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

จาก กรณีเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจชุดปรำบ ปรำมยำเสพติด (ชปส.) บก.น.3 จับกุม นำย อำนันท์ หรือบำส เลำะพึ่ง อำยุ 20 ปี อยู่บ้ำน เลขที่ 8 ซอยรำมอินทรำ 36 แขวงท่ำแร้ง เขต บำงเขน กรุงเทพฯ พร้อมของกลำงยำบ้ำ 6.4 หมื่นเม็ด และไอซ์หนัก 1.3 กิโลกรัม ควำมคืบ หน้ำเมื่อเวลำ 10.30. น. วันที่ 7 ต.ค. พล.ต.ต.ชัยพร พำนิชอัตรำ รรท. รอง ผบช.น. พร้อมชุดปรำบปรำมยำเสพติด บก.น.3 นำ�ตัว นำยอำนันท์ ไปชี้จุดซุกซ่อนยำเสพติดที่บริเวณ ป้ำยรถประจำ�ทำง ปำกซอยรำมอินทรำ36 และ ภำยในบ้ำนพักซอยรำมอินทรำ36 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ เพื่อประกอบส�ำนวน ด ำ�เนินคดีกับผู้ต้องหำต่อไป. เครื่องมือและอุปกรณ์ ในกำรขุดเจำะ ถนน จอดชิดขอบสะพำน ด้ำนท้ำยมีรถจยย. ยี่ห้อ ฮอนด้ำ เวฟ สีน้ำ�เงิน ทะเบียน พมม 598 กรุงเทพมหำนคร ชนท้ำยรถสภำพด้ำน หน้ำพังยับเยินส่วนกันชนรถบรรทุกยุบเข้ำไป เพียงเล็กน้อย มี ผู้บำดเจ็บ ชื่อ นำยพงษ์ชัย บรรณำค �ำ อำยุ 31 ปี เจ้ำหน้ำที่หน่วยกู้ภัย ทำงด่วนได้รับบำดเจ็บที่บริเวณหน้ำผำกแตก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.