แจงนกแอร์ดีเลย์ปกติ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 7 ต.ค. ที่สำ�นกังำนกำรบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) นำยจุฬำ สุข มำนพ ผู้อำ�นวยกำร กพท.พร้อมด้วยนำยพำที สำรสิน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยกำรบินนก แอร์ ร่วมแถลงข่ำวชี้แจงกรณีมีกำรร้องเรียนจำก ประชำชนว่ำสำยกำรบินนกแอร์มีปัญหำเครื่อง บินล่ำช้ำหรือดีเลย์ ค่อนข้ำงมำก นำยจุฬำ กล่ำว ว่ำ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่ำนมำได้เชิญทำงสำยกำร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.