ตร.191จับปืน-ยาเสพติด

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลำ 10.40 น. วันที่ 7 ต.ค. ที่ สโมสรต�ำรวจ ถนนวิภำวดีรังสิต กรุงเทพฯ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพำล ผบก.ทท. รรท. ผบก.กองบังคับกำรสำยตรวจและปฏิบัติกำร พิเศษ (บก.สปพ) 191 มอบนโยบำยให้ผู้ใต้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.