“ร้อยโทบานเย็น”

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ต้นเหตุ ของการเกิดน า้�ท่วมคือ และ นา้�ทะเลหนุน

น้�าจากฟ้า หมายถึงฝนตกลงมาจากฟ้าจ�านวนมากและเกิด พายุฝน

พายุฝน รวมถึง พายุฝนฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ (พายุเฮอริเคน) พายุไต้ฝุ่น พายุไซโคลน พายุโซนร้อน และพายุ ดีเปรสชัน) และ พายุทอร์นาโด

นา้�จากแหล่งเก็บกักนา้� รวมถึง เขื่อน อ่างเก็บนา้� ประตูระบาย น้า�และฝายทดน้า�เป็นอาทิ ส่วนมากเกิดจาก การแตก และ การพัง ทั้งสิ้น น า้�จากฟ้านา้�จากแหล่งเก็บ น้า�ทว่มจาก น้า�ทะเลหนุน เกิดในพื้นที่อยู่ติดทะเลเป็นสา�คญั ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดนา้�ท่วมจะ ล้อตาม ต้นเหตุของการ เกิดนา้�ท่วม

ถ้าเป็น ที่ราบลุ่ม อย่างเช่น กรุงเทพมหานคร ตราบใดที่ ปริมาณน้า�ฝนมากกว่าปริมาณน้า�ฝนที่ซึมลงสู่ใต้ดิน กินเวลานาน กว่า จะระบายนา้�ออกหมด รั บรองว่าท่วมแน่นอน

สิ่งที่ก่อให้เกิด ผลกระทบ ต่อ การระบายนา้� มีเช่น การสร้าง ถนน การวางผังเมืองไม่เหมาะสม สร้างแหล่งชุมชน แหล่ง อุตสาหกรรม ขวางทางนา�้ไหล และ ไม่สร้างอาคารระบายนา้�พอเพียง กับนา้�ที่มี แผ่นดินทรุดหรือหน้าดินถูกกัดเซาะชะล้าง ทา�ให้พื้นที่ตา่� ลงไปกว่าเดิม น้�าจะท่วมขังมากและนานขึ้นด้วยการระบายน้�าไม่ สะดวกเหมือนเช่นก่อน

การเกิดนา้�ป่าบริเวณ ป่าเขาที่มีความลาดชันสูง จะท่วมต่อ เมื่อมีการตัดไม้ทา�ลายป่า จึงไม่มีพืช ต้นไม้ปกคลุมดิน พอจะช่วยดูด ซับนา้�ฝนเอาไว้

นา้�ป่ามักจะพัดเอาเศษต้นไม้ กิ่งไม้ ตะกอน ดิน ทราย และหิน ลงมาด้วย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ บริเวณท้ายนา้� อย่างมาก

ส่วน น า้�ล้นตลิ่งของลา�นา้� เกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณและอัตรา น้�าหลากที่เกิดขึ้นในบริเวณต้นน้�ามีมากเกินกว่าความสามารถของ แม่นา้�ที่จะรับได้มี สิ่งกีดขวางในลา�น า้� อาทิ ต้นไม้ วัชพืช เป็นต้น

นา้�ท่วมอันเกิดจาก เขื่อนพัง อ่างเก็บนา้�แตก ประตูระบาย น า้�ไม่อาจทา�หน้าที่ได้ จะก่อให้เกิดนา้�หลาก มีความรุนแรงมากกว่า นา้�ป่า นา้�ทะเลหนุน เป็นตัวเสริมท า�ให้การท่วมของนา้�รุนแรงยิ่งขึ้น คา�ถามมีว่า นา้�ท่วมนั้นใครผิด เราจะโทษธรรมชาติย่อมไม่ได้ เพราะฝนย่อมตกของเขาตาม ฤดูกาล ทะเลก็ทา�หน้าที่ของเขาไปโดยธรรมชาติ คนที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ เมืองใหญ่ ๆ ความมักง่าย ชอบทิ้งขยะไม่ เป็นที่เป็นทาง แทนที่จะ ถ้าเป็นแบบ นี้ ต่อให้มีผู้ว่าฯ จังหวัดเก่งยิ่งกว่าเทวดาก็แก้ไขอะไรไม่ได้ พวกชอบตัดต้นไม้ตามป่าเขา ถ้ามนุษย์ลดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ลงบ้าง รับรองว่า นา้� จะไม่ท่วมหนักให้เห็นตามที่ปรากฏอยู่ขณะนี้.

ซึ่งทา�ให้แผ่นดินจมอยู่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.