อย่าให้ยุงลายกัด ฝากท้องเร็ว ลดเสี่ยงลูกหัวเล็กจาก ซิกา

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข ุ -

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงติดเชื้อซิกา กันอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ในหญิงตั้งครรภ์ปกติแล้ว จะมีการตรวจสุขภาพครรภ์5 ครั้ง ด้วย การตรวจเลือด และปัสสาวะ จากนั้น จะอัลตราซาวด์ 1 ครั้งเมื่ออายุครรภ์ 4-5 เดือน แต่จากนี้ เกณฑ์ในการดูแล หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อแล้วนั้นจะต้องมี การอัลตราซาวด์ทุกเดือน ส่วนกลุ่มที่ ไม่มีอาการจะอัลตราซาวด์2 รอบ รอบแรก อายุครรภ์ 18-20 สัปดาห์ รอบสองอายุ ครรภ์ 28-30 สัปดาห์ เมื่อมีความผิดปกติ จะมีสูตินรีแพทย์อย่างน้อย 2 คนพิจารณาร่วม กับแม่ที่อุ้มท้อง พ่อ และครอบครัวว่าจะทำาการ ยุติการตั้งครรภ์หรือไม่ แต่ทั้งนี้อายุครรภ์ต้องไม่ เกิน 24 สัปดาห์

“การจะดูว่าเด็กมีความพิการศีรษะเล็ก หรือไม่นั้นต้องอัลตราซาวด์เมื่ออายุครรภ์ประมาณ 18-20 สัปดาห์ปั ์ ความยากอยู่ตรงที่่ ี ่ เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งอายุครรภ์ และเพศ ล้วนมีความ สัมพันธ์กันหมด นอกจากนี้ยังต้อง ดูด้วยว่ามีหินปูนเกาะที่สมองหรือ ไม่ แต่ในช่วงอายุครรภ์20 สัปดาห์ มีโอกาสน้อยที่จะรู้ว่าผิดปกติหรือ ไม่ ส่วนใหญ่จะมีความชัดเจนเมื่อ อายุครรภ์เยอะ พ้นช่วงที่สามารถ จะยุติการตั้งครรภ์ได้” อย่างไรก็ตาม แม้จะ ตรวจเจอความผิดปกติของทารก ในช่วงที่อายุครรภ์เยอะ แต่ก็มี คำาถามตามมาว่าจะมีการพิจารณา ทำาการ ยุติการตั้งครรภ์เป็นกรณี พิเศษ ได้หรือไม่เมื่อทราบแล้วว่า ผลที่ตามมาจะทำาให้เด็กมีปัญหา สุขภาพ ชักเกร็ง ปัญหาทางด้าน การมองเห็น การได้ยิน และ พัฒนาการด้านต่าง ๆ รวมถึงต่อ ครอบครัวของเด็กอีกด้วย ตรงนี้ ศ.นพ.ภิเศก ระบุว่า เป็นเรื่องที่ ค่อนข้างลำาบากใจ เนื่องจาก หลัง24 สัปดาห์ไปแล้วเด็ก จะมีชีวิต มีเลือด การนำา เด็กออกมาถือเป็นการ ทำาคลอด และเป็นการ คลอดก่อนกำาหนดที่ทำาให้ เกิดปัญหาทางด้าน สุขภาพอื่น ๆ รวมกับปัญหา ที่มาจากภาวะ ศีรษะเล็กอีก ด้วย ดังนั้น สิ่งสำาคัญจึง อยากให้ทุก คนใส่ใจเรื่อง การทำาลายแหล่ง เพาะพันธ์ุยุงลาย การกำาจัดยุงลาย ตัวแก่ การระมัด ระวังไม่ให้ยุงกัดด้วยการทายากันยุง นอนกาง มุ้ง วางแผนการมีบุตร และฝากครรภ์ให้เร็ว ที่สุดเพื่อให้ได้รับการดูแล โดยเฉพาะช่วง แรก ๆ ของการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นช่วงก่อร่าง สร้างสมองของทารก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.