อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข ุ -

ซึ่งในรายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อหิน จักษุแพทย์จะให้การรักษา และจะต้องได้รับการตรวจติดตามเป็นระยะเพื่อดูว่าโรคยังมีลักษณะ ของการลุกลามต่อเนื่องอยู่หรือไม่ เพื่อจะได้รับการรักษาให้สามารถ ควบคุมโรคไม่ให้เกิดการลุกลามมากขึ้น ทำาให้ผู้ป่วยสามารถคงสภาพ การมองเห็นเป็นปกติอยู่ได้

ในคนปกติทั่วไปจึงแนะนำ�ให้ตรวจสุขภ�พต�อย่�งน้อยหนึ่ง ครั้งในช่วงอ�ยุ 25-40 ปี และรับก�รตรวจทุก 2-4 ปีในช่วงอ�ย ุ 40-64 ปี หลังจ�กนี้ควรได้รับก�รตรวจสุขภ�พต�เป็นประจำ�อย่�ง น้อยปีละหนึ่งครั้ง ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคต้อหินอยู่ แล้วจึงควรได้รับก�รตรวจสุขภ�พต�ถี่ขึ้น โดยแพทย์จะเป็นผู้ พิจ�รณ�ถึงคว�มถี่ห่�งในก�รเข้�รับก�รตรวจในครั้งต่อไปต�ม สภ�พของลูกต�และปัจจัยเสี่ยงในแต่ละบุคคล.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.