นเร

Daily News Thailand - - กีฬา -

กำาลังกาย เล่นกีฬา เพื่อมีสุขภาพที่ดี 2.เพิ่ม มูลค่าทางกีฬาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 3.แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่กำาลังดำาเนินการร่าง 4.แผนพัฒนา นันทนาการ ฉบับที่ 3

นอกจากนี้ ยังมียุทธศาสตร์สำาคัญที่ต้อง ปฏิบัติ ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์ให้ความรู้การออก กำาลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยร่วมมือกับ โรงเรียนเพื่อให้ความรู้กับนักเรียน 2.ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกีฬาทั้งเป็น ผู้เล่น และผู้ดู 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กีฬา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และถ่ายทอด นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางกีฬาให้ภาคเอกชนได้นำาไป ต่อยอด รวมทั้งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ เกิดประโยชน์ต่อวงการกีฬา

นายนเร กล่าวต่อว่า สำาหรับแผนยุทธ ศาสตร์การทำางานที่ชัดเจนของกรมพลศึกษาในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 จะร่างให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน รวมทั้งต้องสร้างอาสาสมัครผู้นำาในการออก กำาลังกายให้ครบทุกตำาบล เพื่อเพิ่มจำานวนคนไทยที่ ออกกำาลังกายให้มากขึ้นกว่าเดิม

ส่วนประเด็นที่ตั้งของกรมพลศึกษานั้น ตน ได้ให้ทุกฝ่ายช่วยกันหาทางข้อดีข้อเสียของ 3 แนวทาง ไม่ว่าจะเป็น 1. ย้ายไปตั้งที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ที่จะสร้างตึกใหม่เฟส 3-4 แล้วเสร็จใน ปี 2564, 2. ย้ายไปที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คลองหก ซึ่งมีสนามกีฬาอยู่แล้ว และ 3.ย้ายไปในที่แห่งใหม่ซึ่งยังไม่กำาหนดพื้นที่ แต่ต้อง ดูถึงประโยชน์และความคุ้มค่าที่จะได้รับ หลังจากนี้จะ รวบรวมรายละเอียดมาพิจารณากันต่อไป

ประวัตินายนเร เหล่าวิชยา เกิดวันที่ 5 ม.ค. พ.ศ. 2500 อายุ 59 ปี เป็นชาว จ.พิจิตร การศึกษา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขา รัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปริญญาโท คณะ สังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม ม.เกษตรศาสตร์ เริ่มรับราชการในตำาแหน่งนักพัฒนาชุมชน กรม การพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2522 เคยดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสำานักนันทนาการ กรมพลศึกษา รอง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อนมารับ ตำาแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษาคนที่ 27.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.