Ň

Daily News Thailand - - กีฬา -

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีต รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการ สสส.ค่ายผู้นำาและ เยาวชนกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน ประจำาปี 2559 (สสส. SPORTS & LEADER CAMP 2016) หลักสูตร “ผู้นำาเยาวชน” รุ่นที่ 1 โดยหลักสูตร “ผู้นำาเยาวชน” เป็นการให้ความรู้แก่เยาวชน ชาย และหญิงทั่วประเทศ อายุระหว่าง 13-15 ปี เกี่ยว กับการออกกำาลังกาย การเป็นผู้นำาที่ดี และการ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมถึงเรียนรู้ทักษะ กีฬาฟุตบอล, ว่ายนำ้า และการป้องกันตัว ทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากการถ่ายทอดความรู้ ของผู้ฝึกสอนระดับชาติ โดยจัดอบรม 2 รุ่น จำานวนรุ่นละ 100 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1 อบรม วันที่ 7–11 ต.ค. 59 ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง จ.อ่างทอง และรุ่นที่ 2 อบรม วันที่ 15–19 ต.ค. 59 ที่โรงเรียนอำามาตย์ พานิชนุกุล จ.กระบี่.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.