กรมอุทยานฯพร้อมตรวจดีเอ็นเอช้างบ้าน นำาร่องเชียงใหม่-กาญจนบุรี-บุรีรัมย์-ภูเก็ต

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

นายอดิศร นุชดำารงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยถึงกรณี คำาสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 60/2559 เรื่องมาตรการป้องกันการนำาช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน ว่า คำาสั่งดังกล่าว ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อห่วงใยของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด พันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) ที่นอกจากมีความห่วงใยเรื่องการค้าขายงาช้างใน ประเทศไทยแล้ว ยังมีความห่วงใยในประเด็นเรื่องการนำาช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้านของ ประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาข้อห่วงใยดังกล่าว ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทำาให้ประเทศไทยถูกระงับ การส่งออกและนำาเข้าสัตว์ป่า และพืชป่าตามบัญชีอนุสัญญาฯ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและ ความน่าเชื่อถือของประเทศได้ จึงได้ออกคำาสั่งให้กรมอุทยานฯ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเก็บดีเอ็นเอช้างเลี้ยงทุกเชือกทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 180 วัน โดยจะเริ่มจากจังหวัดที่มีปางช้างขนาดใหญ่ เช่น จ.เชียงใหม่ กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และภูเก็ต ทั้งนี้กรมอุทยานฯ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาลังจะประชุมเพื่อวางแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บตัวอย่าง เลือดช้าง เพื่อนำามาตรวจดีเอ็นเอให้มีประสิทธิภาพ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน ออกมา ธ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวต่อว่า ในรูปแบบการดำาเนินการกรมการปกครองจะเป็นผู้ กำาหนด วันเวลา และสถานที่เพื่อให้เจ้าของนำาช้างมาให้ตรวจ ทั้งนี้คิดว่าจะสามารถเก็บตัวอย่าง ดีเอ็นเอช้างทั่วประเทศได้ตามระยะเวลาที่กำาหนด เพราะไม่น่าเป็นเรื่องยาก ซึ่งกรมอุทยานฯ ต้อง ตรวจดีเอ็นเอช้างทั้งหมด 3,500 เชือกภายในระยะเวลา 1 ปี หรือ 360 วัน จากนั้นจะนำาผลดีเอ็นเอ ไปให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำาข้อมูลดีเอ็นเอไปประกอบการออกตั๋วรูปพรรณช้าง ซึ่งการตรวจ ดีเอ็นเอจะเป็นวิธีการสำาคัญที่จะป้องกันการนำาช้างป่ามาสวมเป็นช้างบ้านได้ เพราะถ้าดีเอ็นเอพ่อแม่ธ ลูกช้างไม่ตรงกันก็สามารถอนุมานได้ว่าเป็นช้างจากป่าและดำาเนินคดีทางกฎหมายได้ รวมถึงให้อำานาจ กรมอุทยานฯ ในการยึดช้างเชือกนั้นให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ และหากปางช้างไม่ให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจเลือดช้างภายใน 180 วัน ช้างดังกล่าวก็ต้องถูกยึดมาเป็นของรัฐ

ด้าน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้เซ็น คำาสั่งในเรื่องการตรวจดีเอ็นเอช้างบ้าน ไปยังอธิบดีกรมอุทยานฯ แล้ว ในเบื้องต้นทราบว่ากรมมีความ พร้อมเต็มที่ในการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว ไม่จำาเป็นต้องมีมาตรการใด ๆ มาสนับสนุนเป็นพิเศษ เชื่อว่ากรมอุทยานฯ สามารถดำาเนินการให้เสร็จภายใน 180 วัน นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง จัดทำาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันตามคำาสั่ง คสช.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.