จัดคลินิกเกษตร

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

จังหวัดอุดรธานีร่วมกับกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ในสังกัดจังหวัดอุดรธานี จัดธ งาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร” และโครงการบำาบัดทุกข์ บำารุง สุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เปิดงาน

ภายในงานมีกิจกรรมให้บริการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ประกอบ ด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิก ประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิก สหกรณ์ คลินิกเกษตรและสหกรณ์ และคลินิก อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

โดยมีเกษตรกรเป้าหมายในอำาเภอ บ้านดุง จ.อุดรธานี มารับบริการและร่วมงาน ประมาณ 500 ราย นอกจากกิจกรรมการให้ บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ แก่เกษตรกร แล้ว ภายในงานยังมีโครงการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดแสดง นิทรรศการด้านการเกษตร การจำาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตรขององค์กร เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จากหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง มหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ตลอดจนส่วนราชการ และภาคเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนการร่วมให้บริการความรู้ และวิชาการเกษตร ณ โรงเรียนโนนสะอาด ชุมแสงวิทยา บ้านโนนสะอาด หมู่ 5 ตำาบลบ้าน ชัย อำาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อธ วันก่อน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.