‘กระเป๋าสาน-ตะกร้าถัก’ แฮนด์เมดทุนน้อย.. น่าสน

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

ลิตภัณฑ์ “กระเป๋าสานเส้นพลาสติก” และ “ตะกร้าถักเชือกปอแก้ว” เป็นงานฝีมือที่ยัง ได้รับความสนใจ ใช้เป็น “ช่องทางทำากิน” ได้ทุกยุค ทุกสมัย ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ออกมาเพิ่ม ซึ่ง วันนี้ทีมคอลัมน์ “ช่องทางทำากิน” มีข้อมูลมานำาเสนอ… วัสดุอุปกรณ์ ปอแก้ว” เริ่มจากนำาเชือกปอแก้วมาทำาการถักปิดโครงเหล็กของตะ เริ่มจากนำาเชือกปอแก้วมาทำาการถักปิดโครงเหล็กของตะกร้า สำาเร็จรูปก่อน โดยเริ่มจากส่วนฐานของตะกร้าก่อน การวัด เชือกที่จะนำามาถักให้ใช้เชือกวัดรอบฐานตะกร้า 14 รอบ ก็จะ ได้ความยาวพอดีที่จะใช้ถักปิดโครงเหล็ก เมื่อได้เชือกแล้วก็ ทำาการถักโดยใช้การถักแบบขัดสมาธิไปเรื่อย ๆ จนครบรอบ จากนั้นทำาการตัดเก็บปลายให้เรียบร้อยแล้วใช้หัวแร้งจี้ปลาย เชือกเพื่อไม่ให้ปลายเชือกหลุดลุ่ยออกมา และถักปิดส่วนที่เป็น โครงเหล็กทั้งตะกร้า เว้นไว้ตรงส่วนหูตะกร้า หลังจากถักปิดโครงเหล็กเสร็จแล้ว ก็มาถึงการถัก ตัวตะกร้าทั้ง 4 ด้าน การวัดเชือกที่จะนำามาถักก็ให้วัดจากด้าน ส่วนสูงของตะกร้าวัดให้ได้เชือกยาว 12 เท่าของส่วนสูง จาก นั้นถักแบบขัดสมาธิไปเรื่อย ๆ จนเต็มทั้ง 4 ด้านแล้ว จึงทำาการถักตรงส่วนที่เป็นหูตะกร้า โดยใช้วิธี การถักแบบขัดสมาธิเหมือนกัน แต่ตรง ส่วนหูตะกร้าจะใช้การถักแบบขัดฝั่ง เดียวเพื่อที่จะให้เชือกที่ถักเป็น เกลียว ถักเสร็จก็เก็บรายละเอียด ความเรียบร้อยเท่านี้ก็เป็นอัน เสร็จ “สำาหรับงานกระเป๋า สานจากเส้นพลาสติกและ ตะกร้าถักเชือกปอแก้วนี้ทำาไม่ ยาก คนที่สนใจขอแค่มีความ ตั้งใจจริงสามารถหัดทำาได้ ใช้ เวลา 10 วันก็ทำาเป็นแล้ว แค่ต้อง มีสมาธิ ใจเย็นเท่านั้น” เจ้าของชิ้น งานให้คำาแนะนำาสำาหรับคนที่กำาลัง สนใจจะทำาชิ้นงานรูปแบบนี้

“กระเป๋าสานพลาสติก”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.