บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์ พิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

“การทำาธุรกิจไม่มีสูตร สำาเร็จ ต้องพัฒนาต่อยอดอยู่ ตลอดเวลา นอกจากพัฒนาสินค้าแล้ว ยังมองหา ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ โดยมีแนวคิดว่าต้องทำาให้ เกิดการสูญเสียในการผลิตน้อยที่สุด ยิ่งไม่มีเลยยิ่ง ดี เพราะทั้งหมดที่เสียไปคือต้นทุนกำาไรทั้งสิ้น” ธานี กล่าว พร้อมระบุว่า ในปี 2553เขาได้ตัดสินใจนำาสินค้า มาเสนอกับเซเว่นฯ แต่ส่งสินค้าได้ เพียงเดือนเดียวก็ต้องหยุด เนื่องจาก กำาลังผลิตไม่เพียงพอ จนปลายปี 2558 เมื่อพร้อมแล้ว จึงได้ติดต่อกับ ทางเซเว่นฯอีกครั้ง และเริ่มส่ง มะพร้าวนำ้าหอมมาจำาหน่ายในร้าน เซเว่นฯ ปัจจุบันอยู่ที่วันละประมาณ 1,500-2,000 ลูกต่อวัน โดยทางทีม งานเซเว่นฯ ร่วมให้คำาแนะนำาและช่วย พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อทำาให้สินค้าดู ทันสมัย และเพื่อรักษาคุณภาพสินค้า

“อย่างช้อนที่ใช้ ตอนแรกใช้ ช้อนพลาสติก แต่ได้รับคำาแนะนำา ให้เปลี่ยนมาใช้ช้อนสเตนเลสแทน เพื่อให้ลูกค้า สะดวกในการตักเนื้อมะพร้าวทานได้ง่ายขึ้น ซึ่งเรื่อง เล็ก ๆ นี้ แต่มีผลกับความพึงพอใจของลูกค้ามาก”

สินค้า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.