มณีศรี

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

ซึ่งจากมุมมองของตัวเอง ว่าต้องการที่ จะทำาธุรกิจในประเทศลาวให้มีความยั่งยืน และ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมของ สปป.ลาว เพราะว่าส่วนตัวชอบความเป็นคน ลาว ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และยังตั้งเป็นเป้าหมายของกัล์ยะณัง พาณิชย์ คือต้องทำาธุรกิจแบบช่วยเหลือพึ่งพาุ ต้องการพัฒนาให้มากที่สุดคือการให้โอกาส คนจน ซึ่งประชาชนคนลาว ที่มีฐานะยากจนเขา จะไม่ต้องการเงินเป็นปัจจัยหลักมากนัก แต่เขา ต้องการคือโอกาสทางสังคมมากกว่า

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี ที่นางสาวกัล์ ยะณัง ได้ยึดแนวคิดที่จะทำาธุรกิจแบบช่วย เหลือ จนเริ่มได้รับการยอมรับจากคน สปป.ลาว แนวคิดของนางสาวกัล์ยะณัง น.ส.กัล์ยะณัง กล่าวต่ออีกว่า ถึงแม้ ป ปัจจุบันบริษัทในกลุ่มที่ตัว เองดูแล จะได้รับการตอบรับ ที่ดีจากหน่วยงาน นักธุรกิจ ของลาว รวมถึงประชาชนใน ฐานรากบ้างแล้ว แต่ก็ยัง คงจะสานต่อในแนวคิดนี้ต่อ ไป ซึ่งแต่ละปีได้สนับสนุน ส่งเสริมเรื่องโอกาสทาง สังคมของคนจนไปจำานวนไม่ น้อย โดยเฉพาะด้านโรงเรียน หรือการศึกษา และกีฬา แต่ ที่สำาคัญถึงแม้คนลาวจะมีมุมมองกับคนไทยที่ ดีขึ้น แต่ถ้าหากคนไทย หรือนักธุรกิจที่มีความ คิดว่าต้องการเข้าไปทำาธุรกิจที่ลาว ไม่ควร ต้องการผลประโยชน์ด้านที่ดิน หรืออสังหาริม ทรัพย์มากจนเกินไป ควรมีการแบ่งปันทาง สังคมบ้าง โดยเฉพาะคนลาวที่มีฐานะที่ยากจน

กัล์ยะณังพาณิชย์ ปัจจุบันใช้พนักงาน ส่วนใหญ่ เป็นคน สปป.ลาว เนื่องจากภาษาลาว และภาษาไทย มีความใกล้เคียงกัน สื่อสารกัน ง่าย จึงไม่เป็นอุปสรรคในการทำาธุรกรรม หรือการ ติดต่อสื่อสาร อีกทั้งที่สำาคัญกลุ่มพนักงานส่วน ใหญ่ เป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีความลำาบาก ซึ่งถือเป็นการช่วยสร้างอาชีพ และส่งเสริมให้ พนักงานสามารถช่วยเหลือครอบครัวให้ได้มาก ที่สุด โดยทางบริษัทได้จัดบริการด้านที่พัก และ อาหารให้พนักงานอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการที่บริษัท ทำาลักษณะนี้ เพราะจะส่งผลดีต่อการได้รับความ ร่วมมือจากคนในชุมชนของ สปป.ลาว เอง.

ประเทศตัวเอง จึงไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ หรือความไว้วางใจจากคนลาวมากนัก ในประเทศนี้ จะมีความแตกต่างทางฐานะและ ชนชั้นค่อนข้างสูงู สิ่งที่กัล์ยะณังมองเห็นและ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.