นัก

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

ธุรกิจสาวไทย เปิดใจครั้งแรก กับ แนวคิดใหม่ในการทำาธุรกิจที่ สปป.ลาว โดยเน้นการทำาธุรกิจเพื่อช่วยเหลือ สร้างโอกาสให้กับคนจน มากกว่าการหวังผล กำาไร จนทำาให้ได้รับการยอมรับจากคน สปป. ลาว ครองใจคนลาวมากขึ้น

น.ส.กัล์ยะณัง กัลยาลัง ผู้บริหารกัล์ ยะณังพาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายขายและขนส่ง ระหว่างประเทศ ของกลุ่มบริษัท มนัเชื้อไฟ เอเชีย ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นครั้ง แรกหลังจากได้เข้าไปดำาเนินการทำาธุรกิจสาง นำ้ามัน หรือคลัง มนั ที่เมืองปากเซ แขวงจำาปา สัก สปป.ลาว นานกว่า 4 ปีแล้ว โดยกล่าวว่า ในช่วงแรกที่เข้ามาทำาธุรกิจในุ สปป.ลาว อาศัย ทำางานร่วมกับนักธุรกิจคนลาว ในลักษณะเป็นผู้ประสานงาน ดูแลเรื่องการขนส่งทั้งหมด ต่อมาได้แยกตัวออกมาทำา เป็นสาง มัน หรือคลัง กระจาย มนัของตัวเองอย่าง เต็มตัว ในพื้นที่ลาวใต้ ซึ่งใน ช่วงแรกเป็นสิ่งที่มีความ ท้าทายและยากลำาบากมาก เนื่องจากคนลาว จะมีมุมมองกับคนไทยที่ไ ี ่ เข้าไปทำาธุรกิจในประเทศเขาว่า คนไทยจะมา เอาเปรียบ มาทำาธุรกิจได้กำาไรและนำาเงินกลับ โดยจะเน้นการตอบแทนหรือช่วยเหลือชุมชนโ ้ ื ื ของ สปป.ลาว โดยการนำากำาไรส่วนหนึ่งกลับ ไปช่วยเหลือพัฒนา บำารุงวัด โรงเรียน เนื่องจาก มากขึ้นึ ้ และปัจจุบันกัล์ยะณังพาณิชย์ปั ์ ์ ถือว่าื ่ เป็นกลุ่มบริษัทที่ประสบความสำาเร็จในการเข้า มาทำาธุรกิจในประเทศลาว โดยการบริหาร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.