วิชัย

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน - วิกรม กรมดิษฐ์

ส่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากพอสมควร่ ศ ิ โ ส ทำาให้การลงทุนของญี่ปุ่นในจีนเกิดการถอนตัวเร็ว จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำาไมญี่ปุ่นขยายการลงทุนไปสู่ ขึ้น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย และเมียนมามากขึ้น ประกอบกับเหตุผลด้านอื่น ๆ ที่ทำาให้เศรษฐกิจถดถอยคือเริ่ม มีปัญหาการเสียดุลมากขึ้นของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ซึ่ง ตัวแปรนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำาคัญ และทำาให้เศรษฐกิจโลกชะลอ ตัวลง อาทิ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ความเสียหายจาก พายุต่าง ๆ ทำาให้ต้นทุนภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

สิ่งสำาคัญคือเราต้องแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ล่าสุดที่ประชุมสหประชาชาติมีมติเห็นชอบร่างข้อตกลง ว ว่าด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกฉบับสมบูรณ์ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยประเทศ สมาชิกมีภารกิจคือต้องช่วยกันลดก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์ให้ได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำาหนด

นั่นแสดงว่าต่อไปนี้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องได้รับ การควบคุม ซึ่งหมายถึงต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ตัวแปรนี้จึงเป็นอีกสิ่งที่นำาไปสู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีข้อดีอยู่ด้วยคือ การค้นหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ นำาไปสู่การทดแทนำ ไปส่ เช่น การวิจัยในเรื่องของโซลาร์เซลล์ พลังงาน ทดแทน ซึ่งอาจเป็นอีกทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.