Ji-Ra

Daily News Thailand - - Teenzone -

ก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย และ น�ยสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษ�ด้�น นโยบ�ยและแผน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น กระทรวงศึกษ�ธกิ�ร กล่�วว่� รู้สึกยินดีที่ภ�คเอกชนให้คว�มสำ�คญัใน ก�รสนับสนุนเย�วชน ให้แสดงออกถึงคว�มส�ม�รถ อีกทั้งที่ผ่�นม� เย�วชนไทยได้ไปแสดงศักยภ�พในเวทีระดับน�น�ช�ติ พร้อมได้ร�งวัล กลับม�ม�กม�ย ซึ่งห�กมีก�รร่วมมือกันในหล�ย ๆ ส่วน ก็จะช่วยส่ง เสริมให้เย�วชนไทยเติบโตอย่�งมีคุณภ�พ

สำาหรับเยาวชนที่สนใจ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษา ประจำาจังหวัดทุกแห่ง และโชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ หรือสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2966-2127-9.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.