เปิด

Daily News Thailand - - บันเทิง -

มุ มุมมองด้านประวัติศาสตร์ ให้เยาวชน ย้ ย้อนไปชื่นชมความรุ่งเรืองในอดีตของ ช ชาติไทย เพื่อปลูกฝังความรัก หวงแหน ชา ชาติ ติ ศิ ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยลปะ และวั ผ่านกิจกรรม “ชม พระที่นั่งวิมานเมฆ ท่องนิทรรศน์รัตนโกสินทร์...ทรรศน์รัตนโกสินทร์... พิพิธภัณฑ์มัลติมีเดีย” กับแบรนด์ จีเนียส แอด เวนเจอร์ แคมป์

งานนี้ให้หนู ๆ ได้ เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้เข้า เยี่ยมชมความสวยงาม ม อลังการของพระที่นั่งวิมาน เมฆ ซึ่งเป็นพระที่นั่งไม้สัก ทองทั้งหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลก มีลักษณะทางสถาปัตยกรรม รม ที่งดงาม ประณีตและได้รับ ด้รับ อิทธิพลการก่อสร้างแบบตะวันะวัน ตก และเป็นพระที่นั่งถาวรองค์ องค์ แรกในพระราชวังดุสิต จากนั้นมาย้อนอดีตเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นกนั้นมาย้อนอดี ตเห ตการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้น ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

ถึงรากเหง้าของพวกเราคนไทยกันต่อที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เริ่มการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันด้วยการย้อนอดีตเหตุการณ์สำาคัญ ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ที่เห็นถึงวิวัฒนาการในยุคสมัย การจำาลอง สิิ่งปลูก วิวัฒนา มิ เดียที บร รพ ้ ่ ิ ั ป ำ ั น้องอิ้งค์-อมรกานต์ เทพคุณ ชั้ น ป เพ รา าะไดมโอกาสมาชมพระทนงวมานเมฆเป รูู้สึก ส ห สา ให เห็ ใ ั ข ไ ้

สุวรรณสุ ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.