“”

Daily News Thailand - - การเมือง -

พญ.พิชชา ปิ่นจันทร์ ไม่รู้เลยว่าตัวเองมีปัญหาอยู่ ก็ดำาเนินชีวิตไป เรื่อย ๆ โดยไม่ได้ทำาอะไร พอถึงจุดหนึ่งที่อายุ มากขึ้น ก็ยิ่งเป็นปัญหา ยิ่งถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เข้า มาร่วมด้วย ก็จะยิ่งทำาให้มีลูกยากมากขึ้นไปอีก

บางคนมีช็อกโกแลตซีสต์ เนื้องอกใน มดลูก ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง ที่เป็นสิ่งที่ทำาให้ มีลูกไม่ง่าย เมื่อเป็นเช่นนี้ แล้วจะมีลูกตอน ไหน? จะรอถึงเมื่อไหร่? คู่สมรสต้องทบทวน ว่าจะทำาอย่างไร? ซึ่งโรคบางอย่างจะแย่ลง เมื่ออายุมากขึ้น

ในเรื่องของ อายุ ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำานึง ถึง โดย พญ.พิชชา ระบุว่า ตรงนี้คงแล้วแต่ ความเหมาะสมและความต้องการของทั้งคู่ แต่ ต้องมีความรู้ที่ว่า กับผู้ชาย อายุที่เพิ่มขึ้นแม้จะ ไม่มีผล แต่ อายุฝ่ายหญิง มีผล ถ้ายังไม่เข้าวัย ทองประมาณ 50 ปี ก็ยังสามารถมีบุตรได้ เพียง แต่ต้องรู้ว่าคุณภาพของไข่ในผู้หญิงจะลดลงเมื่อ อายุมากขึ้น และตัวเลขนั้นอยู่ที่ 40 ปีขึ้นไป

หากพูดถึงโอกาสการตั้งครรภ์ของผู้ หญิง เมื่ออายุ 25 ปี โอกาสอยู่ที่ประมาณ 2030% จนกระทั่งถึงอายุ 38 ปี จากนั้นจะเริ่มลด ลง เมื่ออายุ 40 ปี โอกาสเหลือประมาณ15% พอถึงอายุ 42 ปี จะเหลือน้อยกว่า 10% พอ 44 ปี ก็จะมีโอกาสน้อยกว่า 5%

“ผู้หญิงจะมีช่วงเวลาในการตั้งครรภ์ สบาย ๆ อยู่นาน เพียงแต่สังคมปัจจุบัน ผู้หญิง ต้องเรียนหนังสือ ต้องทำางาน ทำาให้จังหวะที่ดี ที่สุดในการตั้งครรภ์ ผ่านไป ผู้หญิงหลาย คนอาจจะยังไม่พร้อม ยั ง มี อะ ไร ให้ ทำา อี ก หลายอย่าง ฉะนั้น ผู้ หญิงจะต้องรู้ก่อนว่า เราจะมีลูกเมื่อไหร่ บาง คนสนุกกับงานมาก จน อายุ 40 ปี แล้วมานั่ง ปรึกษาหมอ ก็ จะ ลำาบากเหมือนกัน”

ช่วงเวลาที่ดี ของการมีบุตรในปัจจุบันนี้จะอยู่ที่อายุ 35-40 ปี ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าอายุ 40 ปีไปแล้วจะมีลูกไม่ได้ แต่ ต้องรับทราบถึงความยากของการมีลูก และ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการตั้ง ครรภ์ และการคลอด ทั้งในแม่และลูก อย่างไร ก็ดี อยากให้ใช้ชีวิตแบบปกติ รับประทาน อาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำาลังกาย และ พักผ่อนให้เพียงพอ โดยต้องดูว่าการใช้ชีวิต ของเราเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นไปตาม มาตรฐานหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ต้องปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสม

พญ.พิชชา แนะนำาอีกว่า เมื่อตั้งใจ จะมีลูก ควรสนใจ รอบเดือน ปกติถ้านับ จากวันแรกที่มีถึงวันแรกอีกรอบหนึ่งจะอยู่ ในช่วง 21-35 วัน แบบนี้น่าจะมีไข่ตก แต่ ถ้าเกิน 35 วัน เป็น 40 วัน หรือ 2 เดือน มาที น่าจะมีแนวโน้มที่ไข่ไม่ตกแล้ว ก็ต้อง มาดูว่าจะทำาอย่างไรให้รู้ว่าไข่ตก ซึ่งมี หลายเทคนิค เช่น อุปกรณ์ทดสอบ LH SURGE หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ซึ่งจะช่วย ให้ทราบวันที่ฮอร์โมน LH สูงสุด โดยช่วงที่มีไข่ตก จะสังเกตได้ว่าจะมีตกขาวเป็นมูกใส ๆ ลื่น ๆ หรือ จะอัลตราซาวด์ดูว่าไข่จะตกช่วงไหนก็ได้

เมื่อตั้งใจจะมีลูก แม้ไม่มีปัญหาสุขภาพ การทำาอิ๊กซี่ ใด ๆ ทั้งฝ่ายหญิงและชาย แต่เรื่อง การมีเพศ สัมพันธ์ควรมีความถี่และระยะเวลาที่เหมาะ สมด้วย คือ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งจะเพิ่ม โอกาสการตั้งครรภ์ได้ เนื่องจากไข่เมื่อตกออก มาแล้วจะอยู่ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะฝ่อ ไป ในขณะที่อสุจิถ้าแข็งแรงดีจะอยู่ได้ประมาณ

48 ชั่วโมง ซึ่งใน 1 ปีมีโอกาสตั้งครรภ์ ได้อยู่ที่ประมาณ 85% แต่ถ้าใน 1 ปี ทำาตามนี้แล้ว โดยที่ไม่ได้คุมกำาเนิด แล้วยังไม่ ท้อง แสดงว่าอยู่ในภาวะมีบุตรยาก ต้องพบ แพทย์เพื่อขอคำาแนะนำา

“สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ถ้าวางแผนว่าจะ “ได้ตัวอ่อนแล้ว จะ ย้ายกลับเข้าไปในโพรงมดลูก หรือถ้าสภาวะไม่เหมาะสมจะ แช่แข็งตัวอ่อนไว้ก่อน เมื่อ เตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกดีแล้ว ค่อยมาละลายตัวอ่อนย้าย กลับเข้าไปในโพรงมดลูก โอกาสตั้งครรภ์วิธีนี้ขึ้นอยู่กับ หลายปัจจัย หลัก ๆ อยู่ที่อายุ ของผู้หญิงและคุณภาพไข่ ถ้าใช้ ไข่ของผู้หญิงที่อายุน้อยโอกาสจะ อยู่ที่ 30-35% พออายุมากขึ้น โอกาสตั้งครรภ์ก็จะลดลง” ...ทั้งนี้การที่ “ครอบครัว” จะสมบูรณ์ด้วยการมี “ลูก” จะ อย่างไรก็ยัง ต้องอิงกับธรรม ชาติ เกี่ยวกับความพร้อมทาง “สุขภาพ” ดังนั้น คู่สมรสต้องศึกษา ข้อมูล ต้องมีการวางแผน ผู้หญิงจึงจะได้เป็น “คุณแม่” ผู้ชายจึงจะได้เป็น “คุณพ่อ” จึงจะได้ทำา “หน้าที่ที่พิเศษ”.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.