ลุ่มภาคกลาง เลื่อนฤดูกาล

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับประจำาวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2559.......... เจอการทดสอบที่หนักหน่วง ทั้งกรณี และ ถือเป็นการวัดความเป็น ผู้นำาของ ตราบใดที่วางตัว ก็จะได้คะแนนนิยม เพิ่ม ในทางตรงกันข้าม เพียงแค่ เผลอเอ่ย ปากชี้แจงแทน หรือทักท้วงการตรวจสอบ จะโดนชาว บ้าน เนื่องจากวันเข้ายึดอำานาจ ฉีกรัฐธรรมนูญ แต่ไม่กล้าฉีกประชาธิปไตย มองตามหน้า ไพ่ ในแต้มนี้ไม่ใช่แค่ลาก ให้มาเป็น

แต่มีเป้าหมายบั่นทอน โดยหวังจะให้ เกิด ซึ่งสามารถนำาไปจุดชนวนกระตุ้น ให้ประชาชนลุกฮือก่อนถึงวันเลือกตั้ง วิธี การบั่นทอนไม่มีอะไรใหม่ ใช้ โดยมุ่งเล่น งาน เพื่อล่อให้ เข้าไปช่วย จาก นั้นค่อยสร้างวาทกรรมเป็นพวก ป้ายรอยด่างลง บนภาพลักษณ์ความสุจริต ถือเป็นบทเรียนของ

ในภาวะของการทำาสงครามการเมือง อย่าชะล่าใจปล่อยให้ เกิด แม้จะเล็กเท่า เพราะอาจถูกขยายให้ และล่มกันไปทั้งลำา เห็นผลสำารวจของ ที่ สะท้อนความรู้สึกของประชาชนต่อระบบการเมืองไทยแล้ว รู้สึก เหนื่อยแทน ก็เพราะ อยากให้ปฏิรูป ให้สะเด็ดนำ้าก่อนถึงการเลือกตั้งปีหน้า และ ซำ้าร้ายไปกว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม อยากให้ พรรคการเมืองทั้งหมด จะได้เริ่มนับหนึ่ง เท่า ๆ กัน ลดความได้เปรียบเสียเปรียบ อันเป็นวิธีการ เปิดทางให้ เข้ามาแทน แล้วองค์กรอิสระ ก็โดนลากเข้าสู่กระแส ไปกับเขาด้วย เพราะ เห็น ด้วยกับการ โดยให้เริ่มต้นที่ เป็นราย หากความรู้สึกนึกคิดเช่น ก็แสดงว่า ได้ขับเคลื่อนไปแล้ว จึง ทำาให้เกิดการเปลี่ยน ของ สังคมไทย แต่ถ้าเป็นความรู้สึกวูบ ๆ วาบ ๆ ก็ให้เตรียมกลับ ไปลุย กันอีกรอบ ติดตามสถานการณ์ในเขต ชาวบ้าน เริ่มเดือดร้อนอันเนื่องจากระดับนำ้าเข้าท่วม และบริเวณลุ่มตำ่าใกล้แม่นำ้า เพื่อไม่ให้เกิดความ กังวลมาก อยากให้ไปดูที่เว็บไซต์ Thai water.net ซึ่งรายงาน ของทุกเขื่อนและประตูระบายนำ้าตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงอ่าวไทย แบบปัจจุบันทันเวลา ส่วน ที่ต้องจับตาดู แม่นำ้าวัง ทะลุเกิน ไปแล้ว ส่วนที่ เกิน ประกอบด้วย เขื่อนแควน้อย เขื่อนทับเสลา เขื่อนป่าสักฯ ถ้าเกษตรกร บางพื้นที่ยอม ให้ปล่อยนำ้าเข้าทุ่งและ เพาะปลูกออกไป เพื่อช่วย ลดปริมาณนำ้าในแม่นำ้า ก็จะแก้ปัญหาได้เยอะ แต่ทั้งนี้ รัฐบาล ต้องให้ อื่น ๆ รวมถึงการส่งนำ้า เพราะเขื่อนสิริกิต์ิมีนำ้า และภูมิพล จะพอใช้ทำานาในส่วนนี้ ทำาท่าจะเลื่อนออกไป ที่เคยกำาหนดให้เริ่มใช้งานในสิ้นเดือนนี้ เนื่องจากการทดสอบ ระหว่างธนาคารรัฐและเอกชน 20 กว่าแห่ง ดูแล้วยังไม่ ปัญหาใหญ่อยู่ที่ ของ ฉะนั้นต้องทดสอบแล้วทดสอบอีกไม่ให้ ลองนึกดู ถ้าเปิดใช้บริการใหม่ ๆ ทำาตัวเลขหายไปจากบัญชี แล้วถูกนำาไปขยายผลให้ชาวบ้าน เข้าใจผิด พากันแห่ไป จะรับมือกันอย่างไร เป็นวันสุดท้ายของการประชุม ซึ่งรัฐบาล ไทยเป็นเจ้าภาพ มีการเชิญ เข้าร่วมกันพร้อม หน้า ฉะนั้นในวันนี้อาจมีการปิดกั้น ช่วงเช้าและเย็น เป็นระยะ ๆ ไม่มีธุระจำาเป็น โปรด ถนนพระราม 1 พระราม 4 สุขุมวิท ราชดำาริ เพลินจิต เจริญกรุง ศรีอยุธยา และทาง ด่วน วาระการประชุมมุ่ง เอเชียกับภูมิภาคอื่น เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจ จึงเน้นให้มี และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลบวกที่เห็น ๆ อย่างน้อยบอกให้รู้ ว่า มีบทบาทสำาคัญบนเวทีโลก และเป็น ฉะนั้นยิ่งส่งเสริมภูมิภาคนี้พัฒนามากเท่าไหร่ ในฐานะที่เป็น ก็ยิ่งทำาให้ได้ประโยชน์มากเท่านั้น เป็นโปรเจคท์เล็ก ๆ แต่เตะตา ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะ ทำาให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านช่างฝีมือมี และได้ ที่เป็นมาตรฐาน ที่ผ่านมา มีการจัด ทดสอบฝีมือแรงงานแต่ละขั้น พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ ผ่านเกณฑ์ แต่เมื่อรับแจก บางคนจะเอาไป หรือไม่ก็ ฉะนั้นนอกจากจะมอบประกาศนียบัตรแล้ว ยังนำาเอาเครื่อง หมาย ซึ่งบ่งบอกถึง ที่สอบผ่านไปติดที่หน้าอก เพื่อโชว์ให้เห็นว่า แต่ละคนใครเก่งแค่ไหน อันเป็นการสร้างความ ภูมิใจที่เป็นรูปธรรม ขณะที่ เข้ามาใช้บริการแล้วเห็น ที่หน้าอก ก็จะเกิด และเป็นแรงผลักดันให้ ต้องพัฒนาตัวเองไปสู่ขั้น เพื่อให้ได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น แล้วเผลอ ๆ ถ้ามีการติด ช่างฝีมือได้ทั่วประเทศ ทำาให้ อาชีพช่าง เผื่อพวกนักเรียน ช่างกลจะได้คิด และเลิกยกพวก ด้วยเรื่องศักด์ิศรีโง่ ๆ.......... โดยกระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวน ประกวดวาดภาพ เพื่อเฉลิม พระเกียรติล้นเกล้าทั้ง 2 พระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระ องค์ ในขนาด 40x60 เซนติเมตร สามารถส่งได้ถึงวันที่ 17 ตุลาคม ที่ กระทรวงพลังงาน สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2509-9560-2.......... นั้น แรก นี้มี

กุมารี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำารวจ ประจำาปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ฉลองมงคลสมรส ศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่าง ธนพรรณ บุตรี สุวิทย์-ลาวัณย์ คุณกิตติ กับ ยุทธศักด์ิ บุตร นพ.ยุทธนา-พญ.ศุภ กาญจน์ ศิลปรัสมี ที่ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

สัมมนา วัลลยา แก้วรุ่งเรือง วรวัจน์ สุวคนธ์ และ เอกพล อภินันทร์ เปิดงานสัมมนา เรื่อง “การบริหารด้านแรงงานสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับคำาพิพากษาฎีกา” โดยมี สมพงษ์ เหมวิมล ให้ เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางกฎหมายแรงงาน

สองโอกาส สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ พล.ต.หญิง ศิริ พักตร์ วีระภุชงค์ ในโอกาสได้เลื่อนยศ พร้อมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้ สมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา โดยมี พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ดิสทัต โหตระกิตย์ ร่วมยินดี ที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.