แผนปฏิรูปปราบโกง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แผนปฏิรูปและกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 9 เรื่อง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดี (ศาลปราบโกงเปิดทำาการเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา) ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. (กฎหมายปราบโกง 3 ชั่วโคตร) ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย คุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจากการทุจริต พ.ศ. ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร สาธารณะ ร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและร่าง พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำาและขจัดการคอร์รัปชั่น ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมาตรการสำาคัญคือมาตรการเสริม สร้างระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.