เทคนิคขับรถผ่านน้ำาท่วม

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะ ผู้ขับขี่เรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านเส้นทางน้า�ทว่ม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.