เทศบาลเมืองลพบุรีพัฒนาเมืองน่าอยู่ ปรับภูมิทัศน์ใหม่ต้อนรับฤดูท่องเที่ยว

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น - กฤษณพงศ์ อยู่รอด

เมืองน่าอยู่ ตามคำานิยามขององค์การ อนามัยโลก คือ เป็นเมืองที่มีการสร้างสรรค์และ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านกายภาพและ สังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหล่ง ทรัพยากรของชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วม และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ การดำาเนินชีวิต เพื่อให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพ ชีวิตที่ดีที่สุด

สำาหรับ “การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” นั้นหมายความว่า กระบวนการพัฒนาเมืองแบบ องค์รวมที่มีความสมดุล โดยจะนำามาซึ่งความน่า อยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ได้รับ โอกาสที่เท่าเทียมกัน มีความสามารถในการ แข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม มีความเป็น ประชารัฐที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของ เมืองและชุมชน รวมทั้งยังมีการบริหารราชการ อย่างโปร่งใส ยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน ปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณให้บังเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยประกอบด้วย การสร้างจิตสำานึกและจิตวิญญาณของการมีส่วน ร่วมของประชาชน เพื่อให้มาร่วมแรงร่วมใจ สมัคร สมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน ในการพัฒนาเมืองและ ชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ น่า อาศัย อย่างยั่งยืน ซึ่งในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านกายภาพ ด้าน นายจำาเริญ สละชีพ ลพบุรีได้มีอยู่และต้องการให้ประชาชนมีรายได้ มี ความเป็นอยู่ที่ดี ขณะที่งบประมาณที่มีจำากัดได้ขอ ให้คณะผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้างานทุกฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน ได้ช่วยกัน ต่า ผิ ด ทำา คือ บ้า ปร เนื เที อ ปร

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เปิดเผย อีกว่า ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน การรับฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ ทาง นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้นำาคณะลงมือ ปรับภูมิทัศน์ โดยดำาเนินการทาสีสถานที่ท่อง เที่ยว ตกแต่งถนนสายหลักให้เรียบร้อยสวยงาม จัดดำาเนินการติดตั้งป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางในการเดินทางที่เชื่อมต่อระหว่างอำาเภอ จังหวัดต่าง ๆ เพื่อบริการอำานวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางมาเยือน จังหวัดลพบุรี รวมทั้งยังให้เกิดความปลอดภัย แก่ประชาชนในจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เดินทางมา ในพื้นที่ สำาหรับการดำาเนินการดังกล่าวเป็นไป ตามนโยบายของทางรัฐบาล ทางจังหวัดลพบุรี โดยคาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ประชาชนใน พื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี ขณะ เดียวกันยังได้มีการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ให้ กับประชาชน รวมทั้งทำาลายสถานที่ที่เป็นแหล่ง เพาะพันธ์ุโรค ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ลอกท่อ ระบายนำ้า สำาหรับการดำาเนินการดังกล่าวนั้นเป็น ส่วนหนึ่งที่ทำาให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของชาว ต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่ง เริ่มให้ความสำาคัญกับแนวทางการพัฒนาเมือง ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน อันเป็นแนวนโยบายเชิง ยุทธศาสตร์ที่มีความสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน และยังเกิด ความน่าเที่ยว โดยเฉพาะเมืองไทย เป็นเมือง น่าเที่ยวที่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก.

ส่วน ชุมชนน่าอยู่” “เมืองน่าอยู่และ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.