ส่งเสริมนาแปลงใหญ่ตามเป้า301แปลง

Daily News Thailand - - เกษตร -

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย ในการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ซึ่งสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2558-2562 ของกรม การข้าวที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้าวใน ระยะยาวให้กับชาวนาทั้งประเทศ ก่อให้เกิดราย ได้เพิ่มมากขึ้น สร้างความมั่นคงในอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด ผ่าน การขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าวของชาวนา

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการ ข้าว กล่าวว่า การส่งเสริมการทำานาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต ที่กรมการข้าวดำาเนินการ นั้น มีการดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 รูปแบบ คือรวมเกษตรกรทำานา โดยเกษตรกรจะร่วมกัน ผลิตปัจจัยใช้เองในกลุ่ม มีการวางแผนการผลิต ร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีที่กรมการข้าวเข้าไป ส่งเสริม เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่ง ได้ดำาเนินการประมาณ 30 แปลง พอมาปี 2559 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศให้เป็น ปีแห่งการลดต้นทุน เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยนโยบายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง ใหญ่ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ เกษตรกรรายย่อยมารวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกร ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีศักยภาพ เนื่องจาก เป็นการรวมพลังเกษตรกรที่สามารถสร้างอำานาจ ต่อรองได้ดียิ่งขึ้น

กรมการข้าวจึงได้ปรับรูปแบบโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ ผลผลิต ปี2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายเกษตร แบบแปลงใหญ่ ซึ่งแต่เดิมการส่งเสริมนาแปลง ใหญ่ จะมุ่งไปที่ด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อ ไร่ของชาวนา ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่ง การให้เพิ่มแนวทางการขับ เคลื่อนเป็น4 ด้าน ได้แก่ ลด ต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ต่อไร่ เพิ่มศักยภาพการ บริหารจัดการผลิตข้าวของ ชุมชนแบบครบวงจร และ การเชื่อมโยงตลาดระหว่าง เกษตรกร ผู้ประกอบการ สหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ ชาวนาจำาหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม

การขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ของกรม การข้าว ด้านการลดต้นทุน เน้นการลดปัจจัยการ ผลิตและเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะ สมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะลดการใช้เมล็ดพันธุ์ และ เปลี่ยนจากการทำานาหว่านเป็นการทำานาแบบ ประณีตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนาดำาหรือนาหยอด เช่น การใช้เครื่องหยอดข้าวงอก สามารถลดการ ใช้เมล็ดพันธุ์จากเดิมที่เกษตรกรใช้อยู่ที่ 25-30 กก.ต่อไร่ เปลี่ยนมาทำาหยอดจะลดการใช้เมล็ด พันธุ์เหลือ 8-10 กก.ต่อไร่ ลดต้นทุนในส่วน ของเมล็ดพันธุ์ลงได้ประมาณ 30% นอกจากนี้ เกษตรกรนาแปลงใหญ่ยังมีการตั้งกลุ่มผลิต ปัจจัยการผลิตไว้ใช้ภายในกลุ่ม เช่น กลุ่มผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย ชีวภาพ กลุ่มบริหารจัดการศัตรูข้าว กลุ่มผู้ใช้ เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งทำาให้ต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรค่อนข้างลดลงอย่างเด่นชัด

ในปี 2559 กรมการข้าวสามารถดำาเนิน การส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ ได้ครบตาม เป้าหมายในพื้นที่ 58 จังหวัด 301 แปลง มี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 53,473 ราย พื้นที่ 780,265 ไร่ ทั้งนี้ คาดว่าผลที่จะเกิดขึ้นจาก นโยบายนาแปลงใหญ่ จะมีกลุ่มชาวนาผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี คุณภาพดีได้มาตรฐานไว้ใช้เองและไว้กระจาย พันธุ์ ช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ จำานวน 15,000 ตัน และยังทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ จำาหน่ายเมล็ดพันธุ์ดีตันละ 1,500 บาท คิดเป็น มูลค่าเพิ่ม 22.5 ล้านบาทต่อปี ขณะที่กลุ่ม ชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพ สามารถผลิตข้าว เปลือกคุณภาพดีได้ 271,000 ตันข้าวเปลือก ที่ สำาคัญคือลดต้นทุนการผลิตได้ไม่ต่ำากว่าตันละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าปีแรก 271 ล้านบาท และปีต่อไป 542 ล้านบาท สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต โดยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตได้ 15% จึงเป็นการสร้างชุมชน ที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จำานวน 301 ชุมชน อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่ง เรียนรู้ให้กับชุมชนและเกษตรกรผู้สนใจเข้ามา ศึกษาเรียนรู้และนำาไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของ ตนเองต่อไปได้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.