สยามคูโบต้านำาจิตอาสาปลูกป่าชายเลน

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายฮิโรชิ คาวาคามิ นายโอภาศ ธันวารชร

ที่ป่า ชายเลนบางขุนไทร บริเวณสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 ตำาบลบางขุนไทร อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จ.ระยอง นายฮิโรชิ คาวาคามิ ณ ศูนย์ศึกษา ธรรมชาติกองทัพบก จ.สมุทรปราการ ป่าชายเลนปากนำ้าประแส

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.