กรอบการประชุมเอซีดี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สกู๊ปพิเศษ -

ก�รประชุมสุดยอดกรอบคว�มร่วมมือเอเชีย Dialogue - ACD) ครั้งที่ 2 “เอเชียหนึ่งเดียวหล�กหล�ยในพลัง” กับว�ระก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ โดยแบ่งเป็น 6 เส�หลักสำ�คญั โดยเฉพ�ะด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น ก�รรักษ� สิ่งแวดล้อม ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตและคว�มเป็นอยู่ของประช�กรในทวีปเอเชีย (Asia Cooperation

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.