ระบบอุปถัมภ์

Daily News Thailand - - การเมือง -

การสัมมนาคอร์รัปชั่น…หายนะประเทศไทย จัด

โดยสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย การนี้ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ให้นิยามของการ คอร์รัปชั่นว่า ทั่วไปแปลว่าการโกงชาติ แต่สา�หรับท่านยืนยันให้แปล ว่าการปล้นชาติ และให้หาวิธีป้องกันปราบปรามตั้งแต่เด็ก พร้อมกับ ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ทั้งต้องช่วยกันคิดหาวิธีจะท า�อย่างไรที่จะ สร้างแรงจูงใจให้คนเลิกคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ เพราะคนเราเกิดมาต้อง ตอบแทนคุณแผ่นดิน เรามีคนรักชาติพอสมควร ถ้าพูดให้ทุกคนเข้าใจ ว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีงบประมาณไม่พอ ขณะที่การสร้างโบสถ์สร้างวัดยังบริจาคได้ การ บริจาคเงินสร้างเครื่องมือปราบทุจริตก็น่าเป็นไปได้

พล.อ.เปรม ซึ่งยืนหยัดกับการเรียกร้องให้ร่วม

กันปราบปรามคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยตลอดได้เสนอหลักคิดว่า สิ่งที่ยากคือระบบอุปถัมภ์ ที่ท �า ให้เกิด การตอบแทนบุญคุณจึงเป็นเรื่องยาก และเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้อง ช่วยกันคิดว่า ท �า อย่างไรให้แยกให้ออกว่าอะไรควรอุปถัมภ์หรือไม่ ทั้งนี้ รัฐบาลปัจจุบันมีแนวทางชัดเจนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น อันเป็นเหตุผล แรงผลักดันให้ร่างรัฐธรรมนูญที่ ใกล้ถึงกา�หนดประกาศใช้ เป็นฉบับต้านโกง ดังนั้นในการร่างกฎหมาย ประกอบ หรือกฎระเบียบอื่น ก็ควรน �า เอาข้อคิด ความเห็นของ พล.อ.เปรม ในการป้องกันไม่ให้ระบบอุปถัมภ์เอื้อต่อการคอร์รัปชั่น บรรจุไว้ด้วย

การคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการปล้นชาติ เป็นปัญหาที่

ส่งผลทั้งทางตรงและยังตกทอดสู่คนรุ่นต่อไป มิใช่เรื่องไกลตัว หรือมิใช่ สิ่งนามธรรม เมื่อพิจารณาสิ่งรอบตัว จะพบว่าบรรดาความเสี่ยง ความไม่ ปลอดภัย รายจ่ายในชีวิตประจา�วันเช่น ค่าใช้จ่ายในระบบขนส่งสาธารณะ ที่ราคาผิดจากความเป็นจริง ล้วนมีความยึดโยงจากการที่ผู้เกี่ยวข้องใน ระดับต่าง ๆ ได้รับประโยชน์ในทางมิชอบหรือการคอร์รัปชั่น

หากทุกคนได้ร่วมพิจารณาในประเด็นที่ พล.อ.

เปรม น �าเสนอ คงจะเห็นในทางเดียวกันว่า หนทางจะป้องกันการ ปล้นชาติจากการคอร์รัปชั่น จะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพก็โดยความ ร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชาติ หากมีกา�ลังทรัพย์สนับสนุนกองทุน เพื่อการปราบก็ร่วมกันท�าให้เกิดขึ้น แต่สิ่งที่ท �าได้ทันที คือการไม่ สนับสนุน ไม่ยอมให้ระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนไทย กลายเป็นเครื่องจุนเจือหรืออาหารของการคอร์รัปชั่น ต้องเริ่มที่ตนเอง แล้วถ่ายทอดบอกสอนตั้งแต่กับเด็กหรือลูกหลานในปกครองให้รู้และ ไม่เกี่ยวข้องกับการปล้นชาติทุกวิถีทาง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.