จะเชื่อใครดี

Daily News Thailand - - การเมือง -

เวลาไต่สวนพยานจา�เลยนัดที่ “น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” กับการนา� กับ อดีตนายกรัฐมนตรี เสนอข่าวสาร การท า�หน้าที่ของบรรณาธิการ 2 ท่าน จะท�ำให้สังคมเกิดควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.