แนะใช้นวัตกรรมหนีคู่แข่ง

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

“สุนันทา เสถียรมาศ” นักวิชาการเอสเอ็มอีประจำา สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในหลายลักษณะ เช่น รู ปแบบของเค้ก รสชาติของเค้ก ให้มีความ แตกต่างจากเดิม ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตมีการแข่งขันในการผลิตเค้กที่ มีรูปแบบแตกต่างจากเค้กทั่วไป หรือที่เรียกว่า เค้กสามมิติ ดังเช่น กิจการร้านเบเกอรี่ สวีท ไบท์ บาย มงเชอร์ ที่ทำาตามคำาสั่งซื้อ ทำาให้ เป็นการผลิตสินค้าเพียงชิ้นเดียวในโลก ผลที่ผู้ประกอบการได้รับ คือ ราคาสูงขึ้น มีกำาไรเพิ่มขึ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.