สภานโยบายวิจัย และนวัตกรรมฯ

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

มาตรา 44 ใจความในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2557 ให้อ�านาจหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่ง การระงับ ยับยั้งหรือกระทา�ได้ ไม่ว่าจะมี ผลบังคับในทางนิติบัญญัติ บริหารหรือ ตุลาการ โดยให้ถือว่าคา�สั่งหรือการกระทา� นั้นเป็นคาสั่งหรือการกระท� �าที่ชอบด้วย กฎหมายและรัฐธรรมนูญ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.